{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chng VIIstand - Ch ư ng VII Máy Turing 109 Ch ư ng VII...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch ươ ng VII : Máy Turing 109 Ch ươ ng VII MÁY TURING N ộ i dung chính : Trong ch ươ ng này, ta s ẽ xét thêm m ộ t lo ạ i máy tr ừ u t ượ ng khác - máy Turing (TM - Turing Machines). Chúng có kh ả n ă ng đ oán nh ậ n đượ c l ớ p ngôn ng ữ l ớ n h ơ n l ớ p ngôn ng ữ phi ng ữ c ả nh. Đ ây còn là m ộ t mô hình c ủ a s ự tính toán, mô hình c ủ a các th ủ t ụ c hi ệ u qu ả , là n ề n t ả ng cho quá trình x ử lý c ủ a máy tính hi ệ n đạ i, đượ c gi ớ i thi ệ u b ở i Alan Turing vào n ă m 1936. Nh ờ đ ó, các khái ni ệ m v ề "s ự tính đượ c", "s ự gi ả i đượ c" đượ c xác đị nh m ộ t cách rõ ràng trên c ơ s ở s ự xu ấ t hi ệ n c ủ a m ộ t s ố hàm không tính đượ c, các bài toán không gi ả i đượ c. M ụ c tiêu c ầ n đạ t: Cu ố i ch ươ ng, sinh viên c ầ n ph ả i n ắ m v ữ ng: ¾ Khái ni ệ m TM, đị nh ngh ĩ a và các thành ph ầ n. ¾ Các k ỹ thu ậ t thi ế t k ế TM. ¾ M ộ t s ố bi ế n d ạ ng TM t ừ mô hình chu ẩ n. ¾ Xây d ự ng TM dùng nh ậ n d ạ ng ngôn ng ữ ho ặ c tính toán các hàm s ố nguyên đơ n gi ả n đượ c bi ể u di ễ n trong h ệ nh ấ t phân. ¾ Các tính ch ấ t c ủ a l ớ p ngôn ng ữ đượ c ch ấ p nh ậ n b ở i TM. Ki ế n th ứ c c ơ b ả n : Để ti ế p thu t ố t n ộ i dung c ủ a ch ươ ng này, sinh viên c ầ n hi ể u rõ cách thi ế t k ế các hàm chuy ể n tr ạ ng thái trên mô hình máy tính toán; ý t ưở ng thi ế t k ế m ộ t s ố thu ậ t toán đơ n gi ả n trên t ậ p h ợ p s ố , … Tài li ệ u tham kh ả o : [1] John E. Hopcroft, Jeffrey D.Ullman – Introduction to Automata Theory, Languages and Computation – Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 1979 ( Chapter 7 : Turing Machines ) [2] Peter Linz – An Introduction to Formal Languages and Automata – D.C. Heath and Company – 1990. [3] David Barker-Plummer- Stanford Encyclopedia of Philosophy – Turing Machines: http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/ [4] Turing Machinesimplemented in JavaScript: http://www.turing.org.uk/turing/scrapbook/tmjava.html [5] By Jon Barwise and John Etchemendy - Turing Machines : Ch ươ ng VII : Máy Turing 110 110 http://www-csli.stanford.edu/hp/Turing1.html http://www-csli.stanford.edu/hp/Turing1.html I. MÔ HÌNH MÁY TURING (TM) I. MÔ HÌNH MÁY TURING (TM) M ộ t mô hình hình th ứ c cho m ộ t th ủ t ụ c hi ệ u qu ả s ẽ có nh ữ ng đặ c tính c ụ th ể . Đầ u tiên, m ỗ i th ủ t ụ c s ẽ đượ c mô t ả m ộ t cách h ữ u h ạ n. Ti ế p đ ó, th ủ t ụ c s ẽ đượ c phân thành m ộ t s ố b ướ c độ c l ậ p, mà m ỗ i b ướ c th ự c thi m ộ t v ấ n đề . Nguyên t ắ c này c ũ ng đượ c hình th ứ c trong mô hình máy Turing. c trong mô hình máy Turing....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

Chng VIIstand - Ch ư ng VII Máy Turing 109 Ch ư ng VII...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online