CHNG Vstand - Ch ư ng V V ă n ph m phi ng ữ c ả...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch ươ ng V : V ă n ph ạ m phi ng ữ c ả nh 62 Ch ươ ng V V Ă N PH Ạ M PHI NG Ữ C Ả NH N ộ i dung chính : Trong ch ươ ng này, ta s ẽ nghiên c ứ u m ộ t lo ạ i v ă n ph ạ m khá quan tr ọ ng, g ọ i là v ă n ph ạ m phi ng ữ c ả nh (CFG) và l ớ p ngôn ng ữ mà chúng mô t ả- ngôn ng ữ phi ng ữ c ả nh (CFL). CFL, c ũ ng nh ư t ậ p h ợ p chính quy, có nhi ề u ứ ng d ụ ng th ự c t ế r ấ t quan tr ọ ng, đặ c bi ệ t trong vi ệ c bi ể u di ễ n ngôn ng ữ l ậ p trình. Ch ẳ ng h ạ n, CFG dùng h ữ u ích để mô t ả các bi ể u th ứ c s ố h ọ c trong các d ấ u ngo ặ c l ồ ng nhau hay nh ữ ng c ấ u trúc kh ố i trong ngôn ng ữ l ậ p trình (c ấ u trúc kh ố i begin-end ). Sau khi đị nh ngh ĩ a v ă n ph ạ m phi ng ữ c ả nh, m ộ t s ố cách bi ế n đổ i v ă n ph ạ m phi ng ữ c ả nh nh ằ m gi ả n l ượ c nó và đư a nó v ề m ộ t trong nh ữ ng d ạ ng chu ẩ n s ẽ đượ c trình bày. Cu ố i ch ươ ng, b ổ đề b ơ m cho ngôn ng ữ CFL và m ộ t s ố tính ch ấ t nh ằ m xác đị nh t ậ p ngôn ng ữ này c ũ ng s ẽ đượ c gi ớ i thi ệ u. M ụ c tiêu c ầ n đạ t: Cu ố i ch ươ ng, sinh viên c ầ n ph ả i n ắ m v ữ ng: ¾ Khái ni ệ m CFG, xác đị nh các thành ph ầ n c ủ a m ộ t CFG. ¾ Nh ậ n d ạ ng đượ c l ớ p ngôn ng ữ mà m ộ t v ă n ph ạ m CFG đặ c t ả . ¾ Xây d ự ng các lu ậ t sinh cho m ộ t CFG đặ c t ả m ộ t l ớ p ngôn ng ữ . ¾ Các b ướ c gi ả n l ượ c v ă n ph ạ m CFG không ch ứ a các giá tr ị vô ích. ¾ Chu ẩ n hóa CFG v ề các d ạ ng chu ẩ n Chomsky ho ặ c Greibach. ¾ Ứ ng d ụ ng b ổ đề b ơ m cho CFL để ch ứ ng t ỏ m ộ t ngôn ng ữ không là ngôn ng ữ phi ng ữ c ả nh. ¾ Xác đị nh m ộ t ngôn ng ữ có thu ộ c l ớ p ngôn ng ữ phi ng ữ c ả nh hay không theo các tính ch ấ t c ủ a CFL. ¾ Ki ể m tra tính r ỗ ng, h ữ u h ạ n ho ặ c vô h ạ n c ủ a m ộ t CFL. Ki ế n th ứ c c ơ b ả n : Để ti ế p thu t ố t n ộ i dung c ủ a ch ươ ng này, tr ướ c h ế t sinh viên c ầ n hi ể u rõ c ấ u trúc cú pháp c ủ a m ộ t s ố ngôn ng ữ l ậ p trình c ấ p cao nh ư Pascal, C; n ắ m v ữ ng lý thuy ế t đồ th ị và cây; ph ươ ng pháp ch ứ ng minh ph ả n ch ứ ng và s ự phân c ấ p các l ớ p v ă n ph ạ m theo Noam Chomsky; … Tài li ệ u tham kh ả o : [1] John E. Hopcroft, Jeffrey D.Ullman – Introduction to Automata Theory, Languages and Computation – Addison – Wesley Publishing Company, Inc – 1979 (Chapter 4 : Context – Free Grammars)....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 34

CHNG Vstand - Ch ư ng V V ă n ph m phi ng ữ c ả...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online