Chuong 1 - BI GING X L S TN HIU BAI GIANG X LY SO TN HIEU...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BAØI GIAÛNG XÖÛ LYÙ SOÁ TÍN HIEÄU Bieân soaïn: PGS.TS LEÂ TIEÁN THÖÔØNG Tp.HCM, 02-2005 BÀI GIẢNG XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU http://www.khvt.com (C) 2005 Lê Tiến Thường 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CHÖÔNG 1: LAÁY MAÃU VAØ KHOÂI PHUÏC TÍN HIEÄU 1.1. Giôùi thieäu 1.2. Moät soá cô baûn lieân quan ñeán caùc tín hieäu töông töï 1.3. Ñònh lyù laáy maãu 1.4. Laáy maãu caùc tín hieäu sine 1.5. Phoå cuûa caùc tín hieäu ñöôïc laáy maãu 1.6. Khoâi phuïc tín hieäu töông töï 1.7. Caùc thaønh phaàn cô baûn cuûa heä thoáng DSP BÀI GIẢNG XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU http://www.khvt.com (C) 2005 Lê Tiến Thường 2
Background image of page 2
CHÖÔNG 1: LAÁY MAÃU VAØ KHOÂI PHUÏC TÍN HIEÄU Qua ùtrình±xö ûly ùso áca ùc ±tín±hie äu ±töông töï thöôøng goàm 3 böôùc: - Soá hoaù caùc tín hieäu töông töï, töùc laø laáy maãu vaø löôïng töû hoaù caùc maãu naøy. Quaù trình naøy ñöôïc goïi laø bieán ñoåi A/D (Analog to Digital). - Duøng boä xöû lyù tín hieäu soá ñeå xöû lyù caùc maãu vöøa thu ñöôïc. - Caùc maãu sau khi xöû lyù xong seõ ñöôïc khoâi phuïc laïi daïng töông töï baèng boä khoâi phuïc tín hieäu töông töï goïi laø boä bieán ñoåi D/A (Digital to Analog). 1.1. Giôùi thieäu BÀI GIẢNG XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU http://www.khvt.com (C) 2005 Lê Tiến Thường 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CHÖÔNG 1: LAÁY MAÃU VAØ KHOÂI PHUÏC TÍN HIEÄU Bieán ñoåi FOURIER X( Ω ) ±cu ûa ±x(t) ±chính ±la øpho åta àn±so ácu ±tín± hieäu naøy: (1.2.1) trong ñoù Ω la øta ágo ùc ±(rad/s). Taàn soá f lieân heä vôùi : Ω = 2 π f (1.2.2) Bieán ñoåi Laplace ñöôïc ñònh nghóa nhö sau : (1-2-3) 1.2. Moät soá cô baûn lieân quan ñeán caùc tín hieäu töông töï dt e t x X t j Ω = Ω ) ( ) ( dt e t x s X st = ). ( ) ( BÀI GIẢNG XỬ LÍ SỐ TÍN HIỆU http://www.khvt.com (C) 2005 Lê Tiến Thường 4
Background image of page 4