Chuong 03 Cac cong logic va dai so Boolean

Chuong 03 Cac cong logic va dai so Boolean - 1 1 Ch ư ng...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 1 Ch ươ ng 3 Các c ổ ng logic & Đạ i s ố Boolean Th.S Đặ ng Ng ọ c Khoa Khoa Đ i ệ n - Đ i ệ n T ử 2 H ằ ng s ố Boolean và bi ế n ¡ Khác v ớ i các đạ i s ố khác, các h ằ ng và bi ế n trong đạ i s ố Boolean ch ỉ có hai giá tr ị : 0 và 1 ¡ Trong đạ i s ố Boolean không có: phân s ố , s ố âm, l ũ y th ừ a, c ă n s ố , … ¡ Đạ i s ố Boolean ch ỉ có 3 toán t ử : ¡ C ộ ng logic, hay còn g ọ i toán t ử OR ¡ Nhân logic, hay còn g ọ i toán t ử AND ¡ Bù logic, hay còn g ọ i toán t ử NOT 2 3 Closed switch Open switch Yes No High Low On Off True False Logic 1 Logic 0 H ằ ng s ố Boolean và bi ế n (tt) ¡ Giá tr ị 0 và 1 trong đạ i s ố Boolean mang ý ngh ĩ a miêu t ả các tr ạ ng thái hay m ứ c logic 4 B ả ng chân tr ị ¡ B ả ng chân tr ị miêu t ả m ố i quan h ệ gi ữ a giá tr ị các ngõ vào và ngõ ra. Ví d ụ : 3 5 ¡ Bi ể u th ứ c Boolean c ủ a c ổ ng OR x = A + B C ổ ng OR 6 C ổ ng OR (tt) Ngõ ra ở tr ạ ng thái tích c ự c khi ít nh ấ t m ộ t ngõ vào ở tr ạ ng thái tích c ự c. 4 7 IC c ổ ng OR 74LS32 8 IC c ổ ng OR 74LS32 5 9 C ổ ng OR (tt) ¡ C ổ ng OR có th ể có nhi ề u h...
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 27

Chuong 03 Cac cong logic va dai so Boolean - 1 1 Ch ư ng...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online