Chuong 3_DSP1 - Chng III Chng 3 PHN TCH H RI RC LTI DNG PHP...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng III - 50 - Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH H R I R C LTI DÙNG PHÉP BI N ĐỔ I Z Phép bi ế n đổ i Z là m t công c quan tr ng trong vi c phân tích h r i r c LTI. Trong ch ươ ng này ta s tìm hi u v phép bi ế n đổ i Z, các tính ch t và ng d ng c a nó vào vi c phân tích h r i r c LTI. N i dung chính ch ươ ng này là: - Phép bi ế n đổ i Z - Phép bi ế n đổ i Z ng ượ c - Các tính ch t c a phép bi ế n đổ i Z - Phân tích h r i r c LTI d a vào hàm truy n đạ t - Ư ng d ng bi ế n đổ i Z để gi i ph ươ ng trình sai phân 2.1 PHÉP BI N ĐỔ I Z (Z-Transform) Phép bi ế n đổ i Z là b n sao r i r c hóa c a phép bi ế n đổ i Laplace. Laplace transform ( ) ( ) -transform ( ) [ ] st n n Fs fte d t zF z f n z −∞ =−∞ := Th t v y, xét tín hi u liên t c () f t và l y m u nó, ta đượ c: ( ) ( ) ( ) s nn f t f t t nT f nT t nT δδ ∞∞ =− = ∑∑ Bi ế n đổ i Laplace c a tín hi u l y m u (còn g i là r i r c) là: [ ( ) ] ( ) ( ) ( ) st st s st snT L f t f nT t nT e dt f nT t nT e dt f nT t nT e dt f nT e δ −− −∞ −∞ −∞ ⎡⎤ = ⎢⎥ ⎣⎦ = ∫∫ Cho [] ( ) f nf n T = sT ze = , ta có: [( ) ] sT n n sTn n snT n s Fz fnz fne f nT e Lf t = = |= = = Nh ư v y, bi ế n đổ i Z v i sT = chính là bi ế n đổ i Laplace c a tín hi u r i r c. 3.1.1 Đị nh ngh ĩ a phép bi ế n đổ i Z
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng III - 51 - Nh ư v a trình bày trên, phép bi ế n đổ i Z hai phía (bilateral Z-Transform) c a h[n] là: [] () n n Hz Zhn hnz =−∞ == Ta c ũ ng có đị nh ngh ĩ a phép bi ế n đổ i Z m t phía (unilateral Z-transform ) là: 0 n n = = . Phép bi ế n đổ i Z hai phía đượ c dùng cho t t c tín hi u, c nhân qu và không nhân qu . Theo đị nh ngh ĩ a trên ta th y: X(z) là m t chu i lu th a vô h n nên ch t n t i đố i v i các giá tr z mà t i đ ó X(z) h i t . T p các bi ế n z mà t i đ ó X(z) h i t g i là mi n h i t c a X(z)- ký hi u là ROC (Region of Convergence ). Ta s th y có th có nh ng tín hi u khác nhau nh ư ng có bi ế n đổ i Z trùng nhau. Đ i m khác bi t đ ây chính là mi n h i t . Ta c n l ư u ý đế n hai khái ni m liên quan đế n bi ế n đổ i Z- đ ó là đ i m không (zero) đ i m c c (pole). Đ i m không là đ i m mà t i đ ó X(z) = 0 và đ i m c c là đ i m mà t i đ ó = ) z ( X .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 17

Chuong 3_DSP1 - Chng III Chng 3 PHN TCH H RI RC LTI DNG PHP...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online