Chuong 04 Mach logic

Chuong 04 Mach logic - Chng 4 Mch logic Th.S ng Ngc Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 4 M ch logic Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 Bi ud i nb ng bi uth c đạ is ± M t hàm logic n bi ế tk luôn có th bi i nd ướ id ng: ± T ng c acáct ích( Chu nt ctuy n - CTT): là d ng t ng c anh i u thành ph nmàm i thành ph nlàt íchc a đầ y đủ n bi ế n. ± Tích c ng ( Chu ch i –CTH): ± d ng tích c a nhi u thành ph i thành ph ng c a đầ y đủ n bi ế n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 ± D ng chu nt ctuy n F=ABC+ ABC + ABC + ABC ± D ng chu ch i F = (A+B+C)(A+B+C)(A+B+C)(A+B+C) Bi ud i nb ng bi uth c đạ is = ) 6 , 5 , 2 , 1 ( F ABCF 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 3 2 1 4 7 6 5 V trí = ) 7 , 4 , 3 , 0 ( F 4 Bi i ng bi c đạ X = 1 ghi X X = 1 ghi X X = 0 ghi X X = 0 ghi X L ư ±cácg iátr 0 L ư 1 Tích c acáct ng T ng c ích Chu i Chu t tuy n
Background image of page 2
3 5 Rút g nm ch logic ± Làm cho bi uth clog ic đơ ng i nnh tvàdo v ym ch logic s d ng ít c ng logic nh t. ± Hai m ch sau đ ây là t ươ ng đươ ng nhau 6 Ph ươ ng pháp rút g n ± Có hai ph ươ ng pháp chính để rút g n m tb i c logic. ± Ph ươ ng pháp bi ế n đổ i đạ is : s d ng các đị nh lý và các phép bi ế n đổ i Boolean để rút g nb i c. ± Ph ư ongphápbìaKarnaugh : s d ng bìa Karnuagh để rút g i ic
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 7 Ph ươ ng pháp bi ế n đổ i đạ is ± S d ng các đị nh lý và các phép bi ế n đổ i Boolean để rút g nb i uth c. ± Ví d : (A’+B)(A+B+D)D’ A’C(A’BD)’+A’BC’D’+AB’C ABC+ABC’+AB’C ABC+AB’(A’C’)’ Rút g n Bi cban đầ u ? 8 Ví d 4-1 ± Hãy rút g nm ch logic sau
Background image of page 4
5 9 Bài toán thi ế tk ế Hãy thi ế ế m tm ch logic có: ± Ba ngõ vào ± M tngõra ± Ngõ ra m ccaoch khi đ as ngõ vào m ccao 10 Trình t thi ế ế ± B ướ c1:±Th i ế tl pb ng chân tr . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x C B A M ch logic A B C x
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 11 Trình t thi ế tk ế ± B ướ c2:±Th i ế tl pph ươ ng trình t b ng chân tr . 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x C B A A.B.C A.B.C A.B.C A.B.C ABC C AB C B A BC A x + + + = 12 Trình t thi ế ế ± B ướ c3:±Rútg nb i uth clog ic AB AC BC x ABC C AB ABC C B A ABC BC A x ABC C AB C B A BC A x + + = + + + + + = + + + =
Background image of page 6
7 13 Trình t thi ế tk ế ± B ướ c4:±V m ch logic ng v ib i uth c logic v arútg n AB AC BC x + + = 14 Ví d 4-1 ± Hãy thi ế ế m tm ch logic có 4 ngõ vào A, B, C, D và m t ngõ ra. Ngõ ra ch ỉở m ccaokh i đ i náp( đượ cm iêut b i4 bit nh phân ABCD) l nh ơ n6 .
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 44

Chuong 04 Mach logic - Chng 4 Mch logic Th.S ng Ngc Khoa...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online