{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 4_DSP1 - Chng IV Chng 4 PHN TCH TN HIU H THNG RI RC...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng IV - 67 - Ch ươ ng 4 PHÂN TÍCH TÍN HI U & H TH NG R I R C LTI TRONG MI N T N S Trong ch ươ ng III ta đ ã th y phép bi ế n đổ i Z là m t công c toán h c hi u qu trong vi c phân tích h th ng r i r c LTI. Trong ch ươ ng này, ta s tìm hi u m t công c toán h c quan tr ng khác là phép bi ế n đổ i Fourier c a tín hi u r i r c , g i t t là DTFT (DT-Fourier Transform). Phép bi ế n đổ i này áp d ng để phân tích cho c tín hi u và h th ng. Nó đượ c dùng trong tr ườ ng h p dãy r i r c dài vô h n và không tu n hoàn. N i dung chính ch ươ ng này bao g m: - Bi ế n đổ i Fourier - Bi ế n đổ i Fourier ng ượ c - Các tính ch t c a bi ế n đổ i Fourier - Phân tích t n s cho tín hi u r i r c (cách g i thông d ng là phân tích ph ) - Phân tích t n s cho h th ng r i r c 4.1 PHÉP BI N ĐỔ I FOURIER 4.1.1 Bi u th c tính bi ế n đổ i Fourier Ta đ ã bi ế t r ng có th bi u di n tín hi u r i r c t o ra b ng cách l y m u tín hi u t ươ ng t d ướ i d ng sau đ ây: ( ) ( ) ( ) s k x t x kT t kT δ =−∞ = Bây gi ta s tính bi ế n đổ i Fourier cho tín hi u này. Các b ướ c nh ư sau: 1. Tính bi ế n đổ i Fourier c a ( ) t kT δ . 2. S d ng nguyên lý x ế p ch ng, tìm bi ế n đổ i Fourier c a ( ) s x t . ( ) ( ) F jn T s n x t x nT e ω =−∞ Đặ t ( ) [ ] x nT x n = và thay bi ế n T ω Ω = (xem l i ch ươ ng I, l ư u ý đơ n v c a [rad] và ω [rad/s]), ta đượ c: DTFT ( ) [ ] j n n X x n e − Ω =−∞ : Ω = Ta nh n xét th y tuy tín hi u r i r c trong mi n th i gian nh ư ng DTFT l i liên t c và tu n hoàn trong mi n t n s .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng IV - 68 - DTFT chính là hàm ph c theo bi ế n t n s th c. Ta g i DTFT là ph ph c (complex spectrum) hay ng n g n là ph c a tín hi u r i r c [ ] x n 4.1.2 S h i t c a phép bi ế n đổ i Fourier Không ph i là t t c DTFT đề u t n t i (h i t ) vì DTFT ch h i t khi: < −∞ = n n j e ] n [ x Ta luôn luôn có: −∞ = −∞ = −∞ = −∞ = −∞ = −∞ = n n n j n n j n n j n n j n n j ] n [ x e ] n [ x e ] n [ x e ] n [ x e ] n [ x e ] n [ x Nh ư v y, n ế u x[n] th a đ i u ki n: < −∞ = n ] n [ x thì bi ế n đổ i Fourier h i t .
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Chuong 4_DSP1 - Chng IV Chng 4 PHN TCH TN HIU H THNG RI RC...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online