Chuong 06 Mach so hoc

Chuong 06 Mach so hoc - Chng 6 Mch s hc Th.S ng Ngc Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 6 M ch s h c Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 M ch s h c ± ALU (arithmetic/logic unit) s l ydata±t trong b nh ớđể th c thi nh ng l nh theo control unit
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 M ch s h c ± Ví d quá trình m tl nh đượ cth c thi: ± Đơ nv ịđ i ukh i nralênhc ng m ts ốđượ cch ỉđ nh trong b nh v is có trong thanh ghi accumulator . ± S c ng đượ ctruy nt b nh ớđế nthanhgh iB . ± D li utrongthanhgh iB±vàthanhgh i s ẽđượ cc ng l iv i nhau. ± K ế tqu s cl ư uvàotrongthanhgh i ± Giá tr trong thanh ghi s cg i cho đế nkh icól nh m i. 4 B c ng nh phân song song ± A, B là giá tr c nc ng. C là giá tr nh . S là k ế c aphépc ng
Background image of page 2
3 5 Quá trình x lý phép c ng 6 Ví d 6-1 ± Hãy thi ế tk ế
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Chuong 06 Mach so hoc - Chng 6 Mch s hc Th.S ng Ngc Khoa...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online