Chuong 07 Bo dem va thanh ghi

Chuong 07 Bo dem va thanh ghi - Chng 7 B m v thanh ghi Th.S...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 7 B ộđế mvàthanhgh i Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 B ộđế m không đồ ng b ± Xét b ộđế m4±b it± hình 7-1 ± Xung clock ch ỉđượ c đư a đế n FF A, ngõ vào J, K c at tc các FF đề u m clog ic ±1 . ± Ngõ ra c a FF sau đượ cn i đế n ngõ vào CLK c a FF tr ướ cnó . ± Ngõ ra D, C, B, A là m ts nh phân 4 bit v i D là bit có tr ng s cao nh t. ± Đ ây là b ộđế m không đồ ng b vì tr ng thái c
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 Hình 7-1 B ộđế m 4 bit 4 Quy ướ cv tr ng s ± Trong ph nl ncácm ch, dòng tín hi u th ườ ng ch yt trái sang ph i. ± Trong ch ươ ng này, nhi um ch đ i ncó dòng tín hi uch yt ph i sang trái. ± Ví d , trong hình 7-1: ± Flip-Flop A: LSB ± Flip-Flop D: MSB
Background image of page 2
3 5 S MOD ± S MOD là s tr ng thái trong m tchu k c am tb ộđế m. ± B ộđế m trong hình 7-1 có 16 tr ng thái khác nhau, do v ynólàb ộđế m MOD-16 ± S MOD c am tb ộđế m đượ cthay đổ i cùng v is Flip-Flop. ± S MOD 2 N 6 S MOD ± Ví d ± M tb ộđế m đượ cs d ng để đế ms nph m ch yqua ±m tb ă ng t i. M is nph m đ iqua b ă ng chuy n, b c mb i ế ns t iram t xung. B ộđế mcókh n ă ng đế m đượ c 1000 s n ph m. H iítnh tph i có bao nhiêu Flip-Flop trong b ộđế m? ± Tr l i: 1000 2 10 = 1024. Ph
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 7 Chia t ns ± Trong m tb ộđế m, tín hi ungõrac aFF cu i cùng (MSB) có t ns b ng t ns ngõ vào chia cho s MOD. M tb ộđế m MOD-N là b chia N . 8 Ví d 7-1 ± Ví d m ch t oradao độ ng xung vuông có t ns 1Hz. ± T orat ính i u xung vuông 50Hz t l ướ i đ i n. ± Cho đ iqua ±b ộđế m MOD-50 để chia t ns 50 l n. ± đượ ct ính i
Background image of page 4
5 9 Tr trong b ộđế m không đồ ng b ± C utrúcc ab ộđế m không đồ ng b khá đơ ng i nnh ư ng v n đề tr khi truy nt ín hi uqua±m iFF±s làm h nch ế t ns c ab ộđế m. ± V ib ộđế m không đồ ng b ta ph icó ± T clock N x t pd ± F max 1/( t pd ) 10 Tr trong b ộđế m không đồ ng b ± B ộđế m3±b it± v inh ng t n s
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6 11 Câu h i? ± Trong b
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

Chuong 07 Bo dem va thanh ghi - Chng 7 B m v thanh ghi Th.S...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online