{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 08 Dac diem cua cac IC so

Chuong 08 Dac diem cua cac IC so - Chng 8 c im ca IC s Th.S...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 8 Đặ c đ i mc aIC ±s Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 Thông s dòng và áp
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 Thông s dòng và áp ± M c đ i náp ± V IH (min): Đ i nápngõvàom ccao: ±g iátr đ i nápth pnh tchom clog ic ±1 ± ngõ vào. ± V IL (max): Đ i cth p: giá tr đ i nápcaonh ±0 ± ngõ vào. ± V OH (min): Đ i nápngõram đ i ± ngõ ra. ± V OL (max): Đ i pápngõram p: giá tr đ i ± ngõ ra. 4 Thông s dòng và áp ± M cdòng đ i n ± I IH : Dòng đ i nngõvàom ±dòng đ i n ch yvào m ± I IL : Dòng đ i p: dòng đ i n ch m ± I OH : Dòng đ i nngõram đ i n ch yra m ± I OL : Dòng đ i p: dòng đ i n ch m ±th p
Background image of page 2
3 5 Th i gian tr ± Xét tín hi u đ iqua±m tc ng đả o: ± t PLH th ig iantr khi chuy n logic 0 sang logic 1 ± t PHL th khi chuy n logic 1 sang logic 0 ± t PLH và t PHL không nh tth i ế tph ib ng nhau ± Th liên quan đế nt c độ c am ch logic. Th i gian tr ncàngnh thì t c độ c a m ch càng cao. 6 Th i gian tr Th khi đ i qua c ng đả o(NOT)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 7 Ngu n cung c p ± Dòng đ i n trung bình ± Công su t + = 2 ) ( CCL CCH avg CC I I I () CC avg CC avg V I P . ) ( = 8 nh h ưở ng c a nhi u
Background image of page 4
5 9 M c đ i náp ± M ch ho t độ ng đ úng yêu c u đ i ngõ vào n mtrongkho ng xác đị nh nh h ơ nV IL (max) ho cl nh ơ IH (min) ± Đ i nápngõracóth n
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

Chuong 08 Dac diem cua cac IC so - Chng 8 c im ca IC s Th.S...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online