{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong 8-2 - Chương 6 BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH(FFT T.S...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 6 BI N ĐỔ I FOURIER NHANH (FFT) T.S. Đ inh Đứ c Anh V ũ Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c Bách Khoa Tp. HCM Bài Gi ng Môn: X Lý Tín Hi u S Slide 2 N i dung Tính DFT & IDFT Tính tr c ti ế p Bi ế n đổ i W N Chia-Tr L c tuy ế n tính C ơ s 2 C ơ s 4 Chirp-z Goertzel Tách c ơ s
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c Bách Khoa Tp. HCM Bài Gi ng Môn: X Lý Tín Hi u S Slide 3 DFT & IDFT z Tính DFT: xác đị nh chu i N giá tr ph c {X(k)} khi bi ế t tr ướ c chu i {x(n)} chi u dài N Gi i thu t tính DFT c ũ ng đượ c áp d ng cho vi c tính IDFT z Tính tr c ti ế p N 2 phép nhân ph c N(N-1) phép c ng ph c Độ ph c t p: O(N 2 ) z Bi ế n đổ i W N 2N 2 phép tính l ượ ng giác 4N 2 phép nhân s th c 4N(N-1) phép c ng s th c M t s phép toán ch s đị a ch để n p x(n) 1 0 ) ( ) ( 1 0 = = N k W n x k X N n kn N 1 0 ) ( 1 ) ( 1 0 = = N n W k X N n x N k kn N DFT IDFT N j N e W π 2 = = + = = = 1 0 2 2 1 0 2 2 )] cos( ) ( ) sin( ) ( [ ) ( )] sin( ) ( ) cos( ) ( [ ) ( N n N kn I N kn R I N n N kn I N kn R R n x n x k X n x n x k X π π π π Gi i thu t tính DFT t i ư u m i phép toán theo nh ng cách khác nhau k N N k N k N N k N W W hoàn Tuân W W xúng Đ ôi = = + + 2 / Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c Bách Khoa Tp. HCM Bài Gi ng Môn: X Lý Tín Hi u S Slide 4 Ph ươ ng pháp chia-tr z Nguyên t c: phân rã nh vi c tính DFT N đ i m thành vi c tính các DFT kích th ướ c nh h ơ n các gi i thu t FFT z PP Gi s N=L.M L ư u tr x(n) vào m ng 2 chi u LxM (l: ch s hàng, m: ch s c t) Cách l ư u tr z Theo dòng n = Ml + m z Theo c t n = l + mL T ươ ng t , các giá tr DFT X(k) tính đượ c c ũ ng s đượ c l ư u tr trong ma tr n LxM (p: ch s hàng, q: ch s c t) z Theo dòng k = Mp + q z Theo c t k = p + qL x(N-1) x(2) x(1) x(0) N-1 2 1 0 x(L-1,M-1) x(L-1,1) x(L-1,0) L-1 x(2,M-1) x(2,1) x(2,0) 2 x(1,M-1) x(1,1) x(1,0) 1 x(0,M-1) x(0,1) x(0,0) 0 M-1 1 0 l m n
Background image of page 2
Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c Bách Khoa Tp. HCM Bài Gi ng Môn: X Lý Tín Hi u S Slide 5 Ph ươ ng pháp chia-tr ∑∑ = = + + = 1 0 1 0 ) )( ( ) , ( ) , ( M m L l l mL q Mp N W m l x q p X V i: x(n) : theo c t X(k) : theo hàng lq N Mpl N mLq N MLmp N l mL q Mp N W W W W W = + + ) )( ( pl L pl M N Mpl N mq M mq L N mqL N Nmp N W W W W W W W = = = = = / / 1 lp L L l M m mq M lq N W W m l x W q p X = = = 1 0 1 0 ) , ( ) , ( 1 0 ) ( ) ( 1 0 = = N k W n x k X N n kn N DFT M đ i m F(l,q) G(l,q) DFT L đ i m X(p,q) 1 2 3 (1): Tính L DFT M đ i m Nhân ph c: LM 2 C ng ph c: LM(M-1)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}