Giai tich Ham mot bien - Vien Toan Hoc (239s)

Giai tich Ham mot bien - Vien Toan Hoc (239s) - i Lêi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: i Lêi giíi thiÖu Do ¶nh h − ëng cña cuéc c¸ch m¹ng th«ng tin vμ do sù ph¸t triÓn néi t¹i cña to¸n häc, viÖc gi¶ng d¹y to¸n bËc ®¹i häc vμ cao häc cã nhiÒu thay ®Ai. Xu h − íng chung lμ nhanh chãng cho häc viªn n¾m b¾t ® − îc c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ to¸n häc vμ kh¶ n¨ng øng dông, ®ång thêi sö dông ® − îc c¸c ch − ¬ng tr×nh tÝnh to¸n thùc hμnh mét c¸ch thuÇn thôc. §Ó ®¸p øng nhu cÇu ®ã, trªn c¬ së ®Ò tμi khoa häc PhÇn mÒm C¬ së To¸n häc cña Trung t©m Khoa häc tù nhiªn vμ C«ng nghÖ Quèc gia do ViÖn To¸n häc chñ tr× thùc hiÖn tõ n¨m 1996 ®Õn n¨m 1998, chóng t«i biªn so¹n bé gi¸o tr×nh C¬ së To¸n häc Cao cÊp giμnh cho sinh viªn ®¹i häc vμ cao häc . Bé gi¸o tr×nh nμy ® − îc biªn so¹n dùa theo néi dung ch − ¬ng tr×nh to¸n cao cÊp cña c¸c khoa c¬ b¶n trong c¸c tr − êng ®¹i häc do Bé Gi¸o dôc vμ §μo t¹o qui ®Þnh, kÕt hîp víi c¸c gi¸o tr×nh to¸n hiÖn ®ang ® − îc gi¶ng d¹y trong c¸c tr − êng ®¹i häc ë Hμ Néi vμ mét sè n − íc tiªn tiÕn trªn thÕ giíi. Môc ®Ých cña gi¸o tr×nh lμ: 1. Tr×nh bμy nh÷ng kh¸i niÖm, nh÷ng nguyªn lý c¬ b¶n vμ cÇn thiÕt nhÊt cña to¸n häc, víi nh÷ng chøng minh ch¡t chÏ, l« gic; 2. RÌn luyÖn kü n¨ng tÝnh to¸n thùc hμnh trªn m¸y tÝnh vμ kh¶ n¨ng ¸p dông c«ng cô to¸n häc trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c bμi to¸n thùc tiÔn; 3. Giíi thiÖu mét sè h − íng ph¸t triÓn míi trong to¸n häc hiÖn ®¹i ®ang ® − îc quan t©m trªn thÕ giíi. §Ó ®¸p yªu cÇu thø nhÊt, chóng t«i chñ tr − ¬ng tr¸nh ® − a vμo gi¸o tr×nh nh÷ng phÇn lý thuyÕt n¡ng nÒ vμ Ýt sö dông ®Õn sau nμy. PhÇn bμi tËp ® − îc biªn so¹n víi môc ®Ých gióp häc viªn cñng cè kiÕn thøc lý thuyÕt, kh«ng sa vμo nh÷ng kü s¶o tÝnh to¸n phøc t¹p. Môc ®Ých thø hai ® − îc thÓ hiÖn trong gi¸o tr×nh bëi phÇn bμi tËp vμ tÝnh to¸n thùc hμnh biªn so¹n rÊt c«ng phu cho tõng ch − ¬ng. Nã gióp cho häc viªn tiÕp cËn mét c¸ch nhÑ nhμng vμ tho¶i m¸i víi c«ng viÖc tÝnh to¸n cô thÓ, lÜnh vùc lu«n bÞ xem lμ ®¸ng ng¹i nhÊt ®èi víi c¸c häc viªn bËc ®¹i häc ë n − íc ta x − a ii nay. Ng − êi häc kh«ng chØ cã thÓ thö søc víi nh÷ng bμi to¸n th¸ch ®è (®Ó rÌn luyÖn t − duy), mμ cßn biÕt sö dông m¸y tÝnh ®Ó gi¶i mét c¸ch dÔ dμng nh÷ng bμi to¸n hãc bóa mμ hä t − ëng chõng kh«ng thÓ nμo gi¶i nAi. Hi väng r»ng khi ra tr − êng hä sÏ kh«ng cßn ph¶i ng¹i ngïng trong viÖc ® − a c¸c c«ng cô to¸n häc vμo c«ng viÖc cña m×nh. Thùc tÕ cho thÊy, ë ®©u to¸n häc ph¸t huy ® − îc t¸c dông th× ë ®ã th − êng thu ® − îc nh÷ng kÕt qu¶ bÊt ngê....
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 239

Giai tich Ham mot bien - Vien Toan Hoc (239s) - i Lêi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online