{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

GIAO_TRINH_KTDH - Chng 1 Gii thiu thut ton v v t cc ng c bn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 1: Gi i thi u thu t toán v và tô các đườ ng c ơ b n L i nói đầ u Đồ h a máy tính đượ c ra đờ i b i s k ế t h p c a 2 l ĩ nh v c thông tin và truy n hình. Đầ u tiên k thu t đồ h a đượ c phát tri n b i các nhóm k s ư s d ng máy tính l n. Trong giai đ o n đầ u c a s phát tri n ng ườ i ta ph i t n nhi u ti n cho vi c trang b các thi ế t b ph n c ng. Ngày nay, nh vào s ti ế n b c a vi x lý, giá thành c a máy tính càng lúc càng phù h p v i túi ti n c a ng ườ i s d ng trong khi các k thu t ng d ng đồ h a c a nó ngày càng cao h ơ n nên có nhi u ng ườ i quan tâm nghiên c u đế n l ĩ nh v c này. Chúng ta có th v ra nh ng hình nh không ch nh t ĩ nh mà còn có th bi ế n đổ i thành nh ng hình nh sinh độ ng qua các phép quay, t nh ti ế n... Do v y, đồ h a máy tính tr thành m t l ĩ nh v c lý thú và có nhi u ng d ng trong th c t ế . Tuy nhiên, vi c d y và h c k thu t đồ h a thì không là đơ n gi n do ch đề này có nhi u ph c t p. K thu t đồ h a liên quan đế n tin h c và toán h c b i vì h u h ế t các gi i thu t v , tô cùng các phép bi ế n hình đề u đượ c xây d ng d a trên n n t ng c a hình h c không gian hai chi u và ba chi u. Hi n nay, K thu t đồ h a là m t môn h c đượ c gi ng d y cho sinh viên chuyên ngành Tin h c v i 45 ti ế t lý thuy ế t và 15 ti ế t th c t p. N i dung c a giáo trình k thu t đồ h a này t p trung vào 2 v n đề chính nh ư sau : - Trình bày các thu t toán v và tô các đườ ng c ơ b n nh ư đườ ng th ng, đ a giác, đườ ng tròn, ellipse và các đườ ng conic. Các thu t toán này giúp cho sinh viên có th t mình thi ế t k ế để v và tô m t hình nào đ ó ( ch ươ ng 1 và 2). - N i dung th hai đề c p đế n đồ h a hai chi u và đồ h a ba chi u bao g m các phép bi ế n đổ i Affine, windowing và clipping, quan sát nh ba chi u qua các phép chi ế u, kh các m t khu t và đườ ng khu t, thi ế t k ế đườ ng cong và m t cong (t ch ươ ng 3 đế n ch ươ ng 7).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}