GTThuc HanhTHCB_TH017

GTThuc HanhTHCB_TH017 - Bui thc hnh th 1 BUI THC HNH TH 1 L...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu i th c hành th 1 Trang 1 BU I TH C HÀNH TH 1 ± Lý thuy ế t c n xem l i tr ướ c khi th c hành Toàn b lý thuy ế t c a ch ươ ng 3 (H đ i u hành), ch ươ ng 4 (Qu n lý d li u b ng Windows Explorer) và ch ươ ng 5 (S d ng ti ế ng Vi t trong Windows). ± Th c hành Bài th c hành s 1 1. Thi hành ng d ng và thao tác trên c a s (window) M các c a s My Computer , Recycle Bin . Đ óng các c a s này l i. H ướ ng d n : D_Click lên các Shortcut t ươ ng ng trên màn hình n n để m , Click vào nút Close bên ph i thanh tiêu đề để đ óng l i. M các c a s Microsoft Word , Microsoft Excel , Notepad , Paint . H ướ ng d n : Ch n nút Start / Programs /... Th c hi n các thao tác: phóng to, ph c h i, thu nh , thay đổ i kích th ướ c, di chuy n đ óng c a s . 2. Thao tác trên màn hình n n (Desktop) Thay đổ i nh n n c a màn hình, s d ng ch c n ă ng b o v màn hình (Screen Saver). H ướ ng d n : - Đư a chu t đế n vùng tr ng c a màn hình n n (Desktop). - R_Click/Properties/ch n l p Background (Desktop); l p Screen Saver. - Thao tác d a vào giáo trình lý thuy ế t ch ươ ng 3 - ph n 3.4 3. S d ng đồ ng h h th ng (Clock) trên thanh Taskbar Xem và thay đổ i Date/Time c a h th ng. H ướ ng d n : D_Click lên đồ ng h h th ng. n/hi n đồ ng h (Clock) trên thanh Taskbar. H ướ ng d n : Start/ Settings/ Taskbar and Start Menu/ Ch n l p Taskbar. 4. Xem/thay đổ i các qui ướ c hi n th v Date, Time, Number, Currency c a h th ng H ướ ng d n : Ch n nút Start/ Settings/ Control Panel/Regional and Language Options, sau đ ó ch n các ch c n ă ng t ươ ng ng. 5. Dùng Windows Explorer để qu n lý th ư m c (Folder) và t p tin (File) T o cây th ư m c nh ư hình bên: Giáo trình th c hành Tin h c c ă n b n Đổ i tên th ư m c: LINH TINH Æ HO SO BAI SOAN Æ LY THUYET BAI TAP Æ THUC HANH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bu i th c hành th 1 T o thêm 2 th ư m c BT EXCEL và BT WORD trong th ư m c THUC HANH Giáo trình th c hành Tin h c c ă n b n Trang 2
Background image of page 2
Bu i th c hành th 1 G i ng d ng Microsoft Word và th c hi n: + Nh p đ o n v ă n b n b t k , sau đ ó l ư u l i (File/Save) v i tên t p tin (Filename) là BT1.DOC trong th ư m c VAN BAN.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 68

GTThuc HanhTHCB_TH017 - Bui thc hnh th 1 BUI THC HNH TH 1 L...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online