gtToanroirac2 - Chng 1: i s mnh CHNG 1 : I S MNH 1.1. Tng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 1: Đạ i s m nh đề Trang 5 CH ƯƠ NG 1 : ĐẠ I S M NH ĐỀ 1.1. T ng quan M c tiêu c a ch ươ ng 1 H c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m b t đượ c các v n đề sau: - Th ế nào là m nh đề , chân tr c a m nh đề , các phép toán m nh đề . - Th c hi n đượ c các phép toán m nh đề . - Hi u đượ c các ng d ng c a phép toán logic trong l p trình và trong đờ i s ng hàng ngày. Ki ế n th c c ơ b n c n thi ế t Các ki ế n th c c ơ b n trong ch ươ ng này bao g m: - Ki ế n th c v phép toán đạ i s , phép toán hình h c c ơ b n. - Có kh n ă ng suy lu n. - Bi ế t l p trình b ng ngôn ng Pascal, C Tài li u tham kh o Ph m v ă n Thi u, Đặ ng H u Th nh. Toán r i r c ng d ng trong tin h c . Nhà xu t b n Khoa h c và K thu t, Hà N i - 1997 (ch ươ ng 1, trang 6 - 28). N i dung c t lõi - Đị nh ngh ĩ a m nh đề , bi u th c m nh đề . - Các phép toán - Ví d ng d ng - Gi i thi u m t s thu t ng chuyên dùng - T ươ ng đươ ng logic và cách ch ng minh. 1.2. Đị nh ngh ĩ a m nh đề M i câu phát bi u là đ úng hay là sai đượ c g i là m t m nh đề . (Definition proposition: Any statement that is either true or false is called a proposition.)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch ươ ng 1: Đạ i s m nh đề Trang 6 Ví d 1: Các câu xác đị nh d ướ i đ ây là m t m nh đề . 2 + 3 = 5 . 3*4 = 10 . . Tam giác đề u có 3 c nh b ng nhau . Washington D.C. là th đ ô c a Hoa K . Toronto là th đ ô c a Canada Câu xác đị nh "2 + 3 = 5", "Tam giác đề u có 3 c nh b ng nhau" và "Washington D.C. là th đ ô c a Hoa K " là các m nh đề đ úng. Còn các câu xác đị nh "3*4 = 10" và "Toronto là th đ ô c a Canada" là các m nh đề sai. Nh ư v y, m t m nh đề có th là m nh đề đ úng ho c m nh đề sai. Hay nói cách khác, m t m nh đề ch có th l a ch n 1 trong 2 giá tr đ úng ho c là sai. M t m nh đề không th v a đ úng v a sai. Ví d 2: Xét các câu phát bi u sau . Hôm nay là th m y ? . M t s th c âm không ph i là s chính ph ươ ng . H ã y đọ c k đọ an này . x + 1 = 2 . x + y = z Câu "Hôm nay là th m y ? " không là m nh đề vì nó ch là m t câu h i không có giá tr đ úng, sai. Câu "M t s âm không ph i là s chính ph ươ ng" có chân tr đ úng n ế u xét trên t p h p s th c R nh ư ng l i có chân tr sai khi xét trên t p h p s ph c. Câu "x+1=2" và câu "x+y=z" không ph i là m nh đề
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 94

gtToanroirac2 - Chng 1: i s mnh CHNG 1 : I S MNH 1.1. Tng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online