{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kts1a - _Chng I Cc H Thng S I-1 CHNG 1 CC H THNG S M NGUYN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
________________________________________ Ch ươ ng I : Các H Th ng S I-1 CH ƯƠ NG 1: CÁC H TH NG S & MÃ U NGUYÊN LÝ C A VI C VI T S U CÁC H TH NG S Ò H c ơ s 10 (th p phân) Ò H c ơ s 2 (nh phân) Ò H c ơ s 8 (bát phân) Ò H c ơ s 16 (thâp l c phân) U BI N ĐỔ I QUA L I GI A CÁC H TH NG S Ò Đổ i t h b sang h 10 Ò Đổ i t h 10 sang h b Ò Đổ i t h b sang h b k & ng ượ c l i Ò Đổ i t h b k sang h b p U CÁC PHÉP TOÁN S NH PHÂN Ò Phép c ng Ò Phép tr Ò Phép nhân Ò Phép chia U MÃ HÓA Ò Mã BCD Ò Mã Gray Nhu c u v đị nh l ượ ng trong quan h gi a con ng ườ i v i nhau, nh t là trong nh ng trao đổ i th ươ ng m i, đ ã có t khi xã h i hình thành. Đ ã có r t nhi u c g ng trong vi c tìm ki ế m các v t d ng, các ký hi u . . . dùng cho vi c đị nh l ượ ng này nh ư các que g , v sò, s La mã . . . Hi n nay s r p t ra có nhi u ư u đ i m khi đượ c s d ng trong đị nh l ượ ng, tính toán. . . .. Vi c s d ng h th ng s h ng ngày tr nên quá quen thu c khi ế n chúng ta có th đ ã quên đ i s hình thành và các qui t c để vi ế t các con s . Ch ươ ng này nh c l i m t cách s ơ l ượ c nguyên lý c a vi c vi ế t s và gi i thi u các h th ng s khác ngoài h th ng th p phân quen thu c, ph ươ ng pháp bi ế n đổ i qua l i c a các s trong các h th ng khác nhau. Chúng ta s đặ c bi t quan tâm đế n h th ng nh phân là h th ng đượ c dùng trong lãnh v c đ i n t -tin h c nh ư là m t ph ươ ng ti n để gi i quy ế t các v n đề mang tính logic. Ph n cu i c a ch ươ ng s gi i thi u các lo i mã thông d ng để chu n b cho các ch ươ ng k ế ti ế p. 1.1 Nguyên lý c a vi c vi ế t s M t s đượ c vi ế t b ng cách đặ t k nhau các ký hi u , đượ c ch n trong m t t p h p xác đị nh. M i ký hi u trong m t s đượ c g i là s (s h ng, digit). Thí d , trong h th ng th p phân (c ơ s 10) t p h p này g m 10 ký hi u r t quen thu c, đ ó là các con s t 0 đế n 9: S 10 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} ______________________________________________________________ Khi m t s g m nhi u s đượ c vi ế t, giá tr c a các s mã tùy thu c v trí c a nó trong s đ ó. Giá tr này đượ c g i là tr ng s c a s mã.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}