{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kts2a - _Chng 2 Hm Logic II 1 CHNG 2 HM LOGIC HM LOGIC C BN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
______________________________________________________ Ch ươ ng 2 Hàm Logic II - 1 ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________ N guy n Trung L p " CH ƯƠ NG 2 HÀM LOGIC D HÀM LOGIC C Ơ B N D CÁC D NG CHU N C A HÀM LOGIC D ng t ng chu n D ng tích chu n D ng s Bi ế n đổ i qua l i gi a các d ng chu n D RÚT G N HÀM LOGIC Ph ươ ng pháp đạ i s Ph ươ ng pháp dùng b ng Karnaugh Ph ươ ng pháp Quine Mc. Cluskey ___________________________________________________________________________ ____________ N ă m 1854 Georges Boole, m t tri ế t gia đồ ng th i là nhà toán h c ng ườ i Anh cho xu t b n m t tác ph m v lý lu n logic, n i dung c a tác ph m đặ t ra nh ng m nh đề để tr l i ng ườ i ta ch ph i dùng m t trong hai t đ úng (có, yes) ho c sai (không, no). T p h p các thu t toán dùng cho các m nh đề này hình thành môn Đạ i s Boole. Đ ây là môn toán h c dùng h th ng s nh phân mà ng d ng c a nó trong k thu t chính là các m ch logic, n n t ng c a k thu t s . Ch ươ ng này không có tham v ng trình bày lý thuy ế t Đạ i s Boole mà ch gi i h n trong vi c gi i thi u các hàm logic c ơ b n và các tính ch t c n thi ế t để giúp sinh viên hi u v n hành c a m t h th ng logic. 2.1. HÀM LOGIC C Ơ B N 2.1.1. M t s đị nh ngh ĩ a - Tr ng thái logic : tr ng thái c a m t th c th . Xét v m t logic thì m t th c th ch t n t i m t trong hai tr ng thái. Thí d , đố i v i m t bóng đ èn ta ch quan tâm nó đ ang tr ng thái nào: t t hay cháy. V y t t / cháy là 2 tr ng thái logic c a nó. - Bi ế n logic dùng đặ c tr ư ng cho các tr ng thái logic c a các th c th . Ng ườ i ta bi u di n bi ế n logic b i m t ký hi u (ch hay d u) và nó ch nh n 1 trong 2 giá tr : 0 ho c 1. Thí d tr ng thái logic c a m t công t c là đ óng ho c m , mà ta có th đặ c tr ư ng b i tr 1 ho c 0. - Hàm logic di n t b i m t nhóm bi ế n logic liên h nhau b i các phép toán logic. C ũ ng nh ư bi ế n logic, hàm logic ch nh n 1 trong 2 giá tr : 0 ho c 1 tùy theo các đ i u ki n liên quan đế n các bi ế n. Thí d , m t m ch g m m t ngu n hi u th ế c p cho m t bóng đ èn qua hai công t c m c n i ti ế p, bóng đ èn ch cháy khi c 2 công t c đề u đ óng. Tr ng thái c a bóng đ èn là m t hàm theo 2 bi ế n là tr ng thái c a 2 công t c.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 25

kts2a - _Chng 2 Hm Logic II 1 CHNG 2 HM LOGIC HM LOGIC C BN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online