kts3a - _Chng 3 Cng logic III - 1 CHNG 3 CNG LOGIC CC KHI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
______________________________________________________ Ch ươ ng 3 C ng logic III - 1 ______________________________________________________________ ______________________________________________ Nguy n Trung L p ± CH ƯƠ NG 3 C NG LOGIC ² CÁC KHÁI NI M LIÊN QUAN ² C NG LOGIC C Ơ B N ² THÔNG S K THU T ² H TTL ³ C ng c ơ b n ³ Các ki u ngã ra ² H MOS ³ NMOS ³ CMOS ² GIAO TI P GI A CÁC H IC S ³ TTL thúc CMOS ³ CMOS thúc TTL C ng logic là tên g i chung c a các m ch đ i n t có ch c n ă ng th c hi n các hàm logic. C ng logic có th đượ c ch ế t o b ng các công ngh khác nhau (L ưỡ ng c c, MOS), có th đượ c t h p b ng các linh ki n r i nh ư ng th ườ ng đượ c ch ế t o b i công ngh tích h p IC (Integrated circuit). Ch ươ ng này gi i thi u các lo i c ng c ơ b n, các h IC s , các tính n ă ng k thu t và s giao ti ế p gi a chúng. 3.1 CÁC KHÁI NI M LIÊN QUAN 3.1.1 Tín hi u t ươ ng t và tín hi u s Tín hi u t ươ ng t là tín hi u có biên độ bi ế n thiên liên t c theo th i gian. Nó th ườ ng do các hi n t ượ ng t nhiên sinh ra. Thí d , tín hi u đặ c tr ư ng cho ti ế ng nói là t ng h p c a các tín hi u hình sin trong d i t n s th p v i các h a t n khác nhau. Tín hi u s là tín hi u có d ng xung, gián đ o n v th i gian và biên độ ch có 2 m c rõ r t: m c cao và m c th p. Tín hi u s ch đượ c phát sinh b i nh ng m ch đ i n thích h p. Để có tín hi u s ng ườ i ta ph i s hóa tín hi u t ươ ng t b ng các m ch bi ế n đổ i t ươ ng t sang s (ADC) 3.1.2 M ch t ươ ng t và m ch s M ch đ i n t x lý các tín hi u t ươ ng t đượ c g i là m ch t ươ ng t và m ch x lý tín hi u s đượ c g i là m ch s . M t cách t ng quát, m ch s có nhi u ư u đ i m so v i m ch t ươ ng t : K THU T S
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
______________________________________________________ Ch ươ ng 3 C ng logic III - 2 ______________________________________________________________ ______________________________________________ Nguy n Trung L p - D thi ế t k ế và phân tích. V n hành c a các c ng logic d a trên tính ch t d n đ i n (b o hòa) ho c ng ư ng d n c a transistor. Vi c phân tích và thi ế t k ế d a trên ch c n ă ng và đặ c tính k thu t c a các IC và các kh i m ch ch
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 23

kts3a - _Chng 3 Cng logic III - 1 CHNG 3 CNG LOGIC CC KHI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online