{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kts5a - _Chng 5 Mch tun t V 1 CHNG 5 MCH TUN T CHT RS...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
______________________________________________________ Ch ươ ng 5 M ch tu n t V - 1 ± CH ƯƠ NG 5 M CH TU N T ² CH T RS Ch t RS tác độ ng m c cao Ch t RS tác độ ng m c th p ² FLIPFLOP FF RS FF JK FF T FF D ² M CH GHI D CH ² M CH ĐẾ M Đồ ng b Không đồ ng b Đế m vòng Trong ch ươ ng tr ướ c, chúng ta đ ã kh o sát các lo i m ch t h p, đ ó là các m ch mà ngã ra c a nó ch ph thu c vào các bi ế n ngã vào mà không ph thu c vào tr ng thái tr ướ c đ ó c a m ch. Nói cách khác, đ ây là lo i m ch không có kh n ă ng nh , m t ch c n ă ng quan tr ng trong các h th ng logic. Ch ươ ng này s bàn v lo i m ch th hai: m ch tu n t . - M ch tu n t là m ch có tr ng thái ngã ra không nh ng ph thu c vào t h p các ngã vào mà còn ph thu c tr ng thái ngã ra tr ướ c đ ó. Ta nói m ch tu n t tính nh . Ngã ra Q + c a m ch tu n t là hàm logic c a các bi ế n ngã vào A, B, C . . . . và ngã ra Q tr ướ c đ ó. Q + = f(Q,A,B,C . . .) - M ch tu n t v n hành d ướ i tác độ ng c a xung đồ ng h đượ c chia làm 2 lo i: Đồ ng b Không đồ ng b . m ch đồ ng b , các ph n t c a m ch ch u tác độ ng đồ ng th i c a xung đồ ng h (C K ) và m ch không đồ ng b thì không có đ i u ki n này. Ph n t c ơ b n c u thành m ch tu n t là các flipflop 5.1 FLIP FLOP M ch flipflop (FF) là m ch dao độ ng đ a hài l ưỡ ng n t c m ch t o ra sóng vuông và có hai tr ng thái n đị nh. Tr ng thái c a FF ch thay đổ i khi có xung đồ ng h tác độ ng. M t FF th ườ ng có: - M t ho c hai ngã vào d li u, m t ngã vào xung C K và có th có các ngã vào v i các ch c n ă ng khác. - Hai ngã ra, th ườ ng đượ c ký hi u là Q (ngã ra chính) và Q (ngã ra ph ). Ng ườ i ta th ườ ng dùng tr ng thái c a ngã ra chính để ch tr ng thái c a FF. N ế u hai ngã ra có tr ng thái gi ng nhau ta nói FF tr ng thái c m. Flipflop có th đượ c t o nên t m ch ch t (latch) Đ i m khác bi t gi a m t m ch ch t và m t FF là: FF ch u tác độ ng c a xung đồ ng h còn m ch ch t thì không. Ng ườ i ta g i tên các FF khác nhau b ng cách d a vào tên các ngã vào d li u c a chúng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

kts5a - _Chng 5 Mch tun t V 1 CHNG 5 MCH TUN T CHT RS...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online