kts6a - _Chng 6 Mch lm ton VI 1 CHNG 6 MCH LM TON S B PHP...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
_________________________________________________________________ Ch ươ ng 6 M ch làm toán VI - 1 _______________________________________________________________ ± CH ƯƠ NG 6: M CH LÀM TOÁN ² S ² PHÉP TR S NH PHÂN DÙNG S BÙ 1 ² PHÉP TR S NH PHÂN DÙNG S BÙ 2 ² PHÉP TOÁN V I S CÓ D U ² M CH C NG ³ Bán ph n ³ Toàn ph n ³ C ng hai s nhi u bít ² M CH TR ³ Bán ph n ³ Toàn ph n ³ Tr hai s nhi u bit ³ C hai s nhi u bit trong m t m ch ² M CH NHÂN ³ M ch nhân c ơ b n ³ M ch nhân n i ti ế p - song song đơ n gi n ² M CH CHIA ³ M ch chia ph c h i s b chia ³ M ch chia không ph c h i s b chia ___________________________________________________________________________ ____ 6.1 S Cho s d ươ ng N, n bit, các s c a N đượ c đị nh ngh ĩ a: S bù 2 : (N) 2 = 2 n - N (s 2 n g m bit 1 và n bit 0 theo sau) S bù 1 : (N) 1 = (N) 2 -1 = 2 n - N - 1 Thí d 1: N = 1010 S bù 2 c a N là (N) 2 = là 10000 - 1010 = 0110 Và s bù 1 c a N là (N) 1 = 0110 - 1 = 0101 Thí d 2: N = 110010101100 (N) 2 = 001101010100 và (N) 1 = 001101010011 Nh n xét: - Để có s bù 2 c a m t s , b t đầ u t bit LSB (t n cùng bên ph i) đ i ng ượ c v bên trái, các bit s gi nguyên cho đế n lúc g p bit 1 đầ u tiên, sau đ ó đả o t t c các bit còn l i. - Để có s bù 1 c a m t s , ta đả o t t c các bit c a s đ ó. T các nh n xét trên ta có th th c hi n m t m ch t o s bù 1 và 2 sau đ ây: (H 6.1) - Khi C=1, B là s bù 1 c a b (B 1 và b 1 là bit LSB) Nguy n Trung L p K THU T S
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
_________________________________________________________________ Ch ươ ng 6 M ch làm toán VI - 2 _______________________________________________________________ - Khi C=0, B là s bù 2 c a b. Th t v y, các bi u th c logic c a B theo b và C là: C b B 1 1 = ) b C b B 1 2 2 + = ( ) b b C b B 2 1 3 3 + + = ( - Khi C=1 , các ngã ra c ng OR luôn b ng 1, các c ng EX - OR luôn có m t ngã vào b ng 1 nên ngã ra là đả o c a ngã vào còn l i, ta đượ c: 1 1 1 b 1 b B = = 2 2 1 2 2 b 1 b ) b 1 b B = = + = ( 3 3 2 1 3 3 b 1 b ) b b 1 b B = = + + = ( - Khi C=0 1 1 1 b 0 b B = = 1 2 1 2 2 b b ) b 0 b B = + = ( = b 2 n ế u b 1 =0 và 2 b n ế u b 1 = 1 ) b (b b ) b b (0 b B 2 1 3 2 1 3 3 + = + + = = b 3 n ế u b 1 và b 2 đề u =0 = 3 b n ế u (b 1 và/ho c b 2 = 1) Nh ư v y t t c các bit sau bit 1 th nh t tính t bit LSB đề u b
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 23

kts6a - _Chng 6 Mch lm ton VI 1 CHNG 6 MCH LM TON S B PHP...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online