kts7a - Ch ư ng 7 B ộ nh ớ bán d n VII 1 CH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ______________________________________________________________________________ Ch ươ ng 7 B ộ nh ớ bán d ẫ n VII - 1 ¡ CH ƯƠ NG 7: B Ộ NH Ớ BÁN D Ẫ N ¢ THU Ậ T NG Ữ ¢ ĐẠ I C ƯƠ NG V Ề V Ậ N HÀNH C Ủ A B Ộ NH Ớ y Các tác v ụ và các nhóm chân c ủ a IC nh ớ y Giao ti ế p v ớ i CPU ¢ CÁC LO Ạ I B Ộ NH Ớ BÁN D Ẫ N y ROM y PLD y RAM ¢ M Ở R Ộ NG B Ộ NH Ớ y M ở r ộ ng độ dài t ừ y M ở r ộ ng v ị trí nh ớ y M ở r ộ ng dung l ượ ng nh ớ _________________________________________________________________________________ Tính ư u vi ệ t ch ủ y ế u c ủ a các h ệ th ố ng s ố so v ớ i h ệ th ố ng t ươ ng t ự là kh ả n ă ng l ư u tr ữ m ộ t l ượ ng l ớ n thông tin s ố và d ữ li ệ u trong nh ữ ng kho ả ng th ờ i gian nh ấ t đị nh. Kh ả n ă ng nh ớ này là đ i ề u làm cho h ệ th ố ng s ố tr ở thành đ a n ă ng và có th ể thích h ợ p v ớ i nhi ề u tình hu ố ng. Thí d ụ trong m ộ t máy tính s ố , b ộ nh ớ trong ch ứ a nh ữ ng l ệ nh mà theo đ ó máy tính có th ể hoàn t ấ t công vi ệ c c ủ a mình v ớ i s ự tham gia ít nh ấ t c ủ a con ng ườ i. B ộ nh ớ bán d ẫ n đượ c s ử d ụ ng làm b ộ nh ớ chính trong các máy tính nh ờ vào kh ả n ă ng th ỏ a mãn t ố c độ truy xu ấ t d ữ li ệ u c ủ a b ộ x ử lý trung tâm (CPU). Chúng ta đ ã quá quen thu ộ c v ớ i Fliflop, m ộ t linh ki ệ n đ i ệ n t ử có tính nh ớ . Chúng ta c ũ ng đ ã th ấ y m ộ t nhóm các FF h ọ p thành thanh ghi để l ư u tr ữ và d ị ch chuy ể n thông tin nh ư th ế nào. Các FF chính là các ph ầ n t ử nh ớ t ố c độ cao đượ c dùng r ấ t nhi ề u trong vi ệ c đ i ề u hành bên trong máy tính, n ơ i mà d ữ li ệ u d ị ch chuy ể n liên t ụ c t ừ n ơ i này đế n n ơ i khác. Ti ế n b ộ trong công ngh ệ ch ế t ạ o LSI và VLSI cho phép k ế t h ợ p m ộ t l ượ ng l ớ n FF trong m ộ t chip t ạ o thành các b ộ nh ớ v ớ i các d ạ ng khác nhau. Nh ữ ng b ộ nh ớ bán d ẫ n v ớ i công ngh ệ ch ế t ạ o transistor l ưỡ ng c ự c (BJT) và MOS là nh ữ ng b ộ nh ớ nhanh nh ấ t và giá thành c ủ a nó liên t ụ c gi ả m khi các công ngh ệ LSI và VLSI ngày càng đượ c c ả i ti ế n. D ữ li ệ u s ố c ũ ng có th ể đượ c l ư u tr ữ d ướ i d ạ ng đ i ệ n tích c ủ a t ụ đ i ệ n, và m ộ t lo ạ i ph ầ n t ử nh ớ bán d ẫ n r ấ t quan tr ọ ng đ ã dùng nguyên t ắ c này để l ư u tr ữ d ữ li ệ u v ớ i m ậ t độ cao nh ư ng tiêu th ụ m ộ t ngu ồ n đ i ệ n n ă ng r ấ t th ấ p....
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 20

kts7a - Ch ư ng 7 B ộ nh ớ bán d n VII 1 CH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online