{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kts8a - Chng 8 Bin i AD DA VIII 1 CHNG 8 BIN I AD DA BN I S...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
_____________________________________________ Ch ươ ng 8 . Bi ế n đổ i AD & DA VIII - 1 ___________________________________________________________________________ Ò CH ƯƠ NG 8 : BI N ĐỔ I AD & DA B N ĐỔ I S - T ƯƠ NG T (DAC) DAC dùng m ng đ i n tr có tr ng l ượ ng khác nhau DAC dùng m ng đ i n tr hình thang DAC dùng ngu n dòng có tr ng l ượ ng khác nhau Đặ c tính k thu t c a DAC BI N ĐỔ I T ƯƠ NG T - S (ADC) M ch l y m u và gi Nguyên t c m ch ADC ADC dùng đ i n th ế tham chi ế u n c thang ADC g n đ úng k ế ti ế p ADC d c đơ n ADC tích phân ADC l ưỡ ng c c ADC song song __________________________________________________________ ___________________________ _ Có th nói s bi ế n đổ i qua l i gi a các tín hi u t d ng t ươ ng t sang d ng s là c n thi ế t vì: - H th ng s x lý tín hi u s mà tín hi u trong t nhiên là tín hi u t ươ ng t : c n thi ế t có m ch đổ i t ươ ng t sang s . - K ế t qu t các h th ng s là các đạ i l ượ ng s : c n thi ế t ph i đổ i thành tín hi u t ươ ng t để có th tác độ ng vào các h th ng v t lý và th hi n ra bên ngoài (thí d tái t o âm thanh hay hình nh) hay dùng vào vi c đ i u khi n sau đ ó (thí d dùng đ i n th ế t ươ ng t để đ i u khi n v n t c độ ng c ơ ) 8.1. Bi ế n đổ i s - t ươ ng t (digital to analog converter, ADC) 8.1.1 M ch bi ế n đổ i DAC dùng m ng đ i n tr có tr ng l ượ ng khác nhau (Weighted resistor network) (H 8.1) Nguy n Trung L p K THU T S
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
_____________________________________________ Ch ươ ng 8 . Bi ế n đổ i AD & DA VIII - 2 ___________________________________________________________________________ Trong m ch trên, n ế u thay OP-AMP b i m t đ i n tr t i, ta có tín hi u ra là dòng đ i n. Nh ư v y OP-AMP gi vai trò bi ế n dòng đ i n ra thành đ i n th ế ra, đồ ng th i nó là m t m ch c ng Ta có v 0 = -R F .I = -(2 3 b 3 + 2 2 b 2 + 2b 1 +b 0 )Vr.R F /2 3 R = -(2 n-1 b n-1 + 2 n-2 b n-2 + ........ + 2b 1 + b 0 )Vr.R F /2 n-1 .R N ế u R F = R thì: v 0 =-(2 n-1 b n-1 + 2 n-2 b n-2 + ........ + 2b 1 + b 0 )Vr. /2 n-1 . Thí d : 1/ Khi s nh phân là 0000 thì v 0 = 0 1111 thì v 0 = -15Vr / 8 2/ V i Vr = 5V ; R = R F = 1k Ta có k ế t qu chuy n đổ i nh ư sau: b 3 b 2 b 1 b 0 v 0 (V) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 -0,625 LSB -1,250 -1,875 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 -2.500 -3,125 -3,750 -4,375 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 -5,000 -5,625 -6,250 -6,875 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 -7,500 -8,125 -8,750 -9,375 Full Scale (V FS ) M ch có m t s h n ch ế : - S chính xác tùy thu c vào đ i n tr và m c độ n đị nh c a ngu n tham chi ế u Vr - V i s nh phân nhi u bit thì c n các đ i n tr có giá tr r t l n, khó th c hi n.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

kts8a - Chng 8 Bin i AD DA VIII 1 CHNG 8 BIN I AD DA BN I S...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online