{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Lap trinh can ban - Dai hoc Can Tho

Lap trinh can ban - Dai hoc Can Tho - Lp trnh cn bn TNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n T NG QUAN I. M C Đ ÍCH YÊU C U Môn L p Trình C ă n B n A cung c p cho sinh viên nh ng ki ế n th c c ơ b n v l p trình thông qua ngôn ng l p trình C. Môn h c này là n n t ng để ti ế p thu h u h ế t các môn h c khác trong ch ươ ng trình đ ào t o. M t khác, n m v ng ngôn ng C là c ơ s để phát tri n các ng d ng. H c xong môn này, sinh viên ph i n m đượ c các v n đề sau: - Khái ni m v ngôn ng l p trình. - Khái ni m v ki u d li u - Ki u d li u có c u trúc (c u trúc d li u). - Khái ni m v gi i thu t - Ngôn ng bi u di n gi i thu t. - Ngôn ng s ơ đồ (l ư u đồ ), s d ng l ư u đồ để bi u di n các gi i thu t. - T ng quan v Ngôn ng l p trình C. - Các ki u d li u trong C. - Các l nh có c u trúc. - Cách thi ế t k ế và s d ng các hàm trong C. - M t s c u trúc d li u trong C. II. ĐỐ I T ƯỢ NG MÔN H C Môn h c l p trình c ă n b n đượ c dùng để gi ng d y cho các sinh viên sau: - Sinh viên n ă m th 2 chuyên ngành Tin h c, Toán Tin, Lý Tin. - Sinh viên n ă m th 2 chuyên ngành Đ i n t (Vi n thông, T độ ng hóa…) III. N I DUNG C T LÕI Trong khuôn kh 45 ti ế t, giáo trình đượ c c u trúc thành 2 ph n: Ph n 1 gi i thi u v l p trình c u trúc, các khái ni m v l p trình, gi i thu t… Ph n 2 trình bày có h th ng v ngôn ng l p trình C, các câu l nh, các ki u d li u… PH N 1: Gi i thi u c u trúc d li u và gi i thu t PH N 2: Gi i thi u v m t ngôn ng l p trình - Ngôn ng l p trình C Ch ươ ng 1: Gi i thi u v ngôn ng C & môi tr ườ ng l p trình Turbo C Ch ươ ng 2: Các thành ph n c a ngôn ng C Ch ươ ng 3: Các ki u d li u s ơ c p chu n và các l nh đơ n Ch ươ ng 4: Các l nh có c u trúc Ch ươ ng 5: Ch ươ ng trình con Ch ươ ng 6: Ki u m ng Ch ươ ng 7: Ki u con tr Ch ươ ng 8: Ki u chu i ký t Ch ươ ng 9: Ki u c u trúc Trang 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L p trình c ă n b n Ch ươ ng 10: Ki u t p tin IV. KI N TH C LIÊN QUAN Để h c t t môn L p Trình C ă n B n A, sinh viên c n ph i có các ki ế n th c n n t ng sau: - Ki ế n th c toán h c.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 117

Lap trinh can ban - Dai hoc Can Tho - Lp trnh cn bn TNG...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online