LTTH chuong 1 - Bai giang Ly thuyet tn hieu 1 Bai giang LY...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 1 Baøi giang: Ly ùthuyeát tín hieu Baøi giaûng: LYÙ THUEÁT TÍN HIEÄU 9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 2 Baøi giang: Ly LYÙ THUYEÁT TÍN HIEÄU Chöông1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn. Chöông 2: Tín hieäu xaùc ñònh. Chöông 3: Phaân tích tín hieäu trong mieàn taàn soá. Chöông 4: Truyeàn tín hieäu qua ma ïchtuye ánt ính . Chöông 5: Tín hieäu ñieàu cheá.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 3 Baøi giang: Ly ùthuyeát tín hieu Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn I.Tín hieäu. II.Phaân loaïi tín hieäu. III.Bieåu dieãn giaûi tích tín hieäu. 9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 4 Baøi giang: Ly Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) I. Tín hieäu: Nguoàn tin Bieán ñoåi tin töùc Tín hieäu Maùy phaùt(Ñieàu cheá) Keânh truyeàn Maùy thu (Giaûi ñieàu cheá) Bieán ñoåi tín hieäu Tin töùc Nhaän thoâng tin
Background image of page 2
9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 5 Baøi giang: Ly ùthuyeát tín hieu Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) I. Tín hieäu : 1. Ñònh nghóa: Tín hieäu laø bieåu dieãn vaät lyù cuûa tin töùc maø ta caàn chuyeån töø nguoàn tin ñeán nôi nhaän tin. 2. Nhieäm vuï cuûa Lyù thuyeát tín hieäu: Tìm ra caùc phöông phaùp bieåu dieãn tín hieäu: Coâng thöùc toaùn. Ñoà thò …. Ñöa ra caùc phöông phaùp phaân tích tín hieäu. 9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 6 Baøi giang: Ly Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) II. Phaân loaïi tín hieäu: 1. Phaân loaïi theo quaù trình bieán thieân. 2. Phaân loaïi döïa treân naêng löôïng cuûa tín hieäu. 3. Phaân loaïi döïa treân hình thaùi tín hieäu. 4. Phaân loaïi theo taàn soá tín hieäu.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 7 Baøi giang: Ly ùthuyeát tín hieu Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) II. Pha ânloa ï it ính ie äu : 1. Phaân loaïi theo quaù trình bieán thieân: Tín hieäu xaùc ñònh: Quaù trình bieán thieân hoaøn toaøn xaùc ñònh vaø coù theå bieåu dieãn baèng moät haøm toaùn hoïc. Ví duï: x(t) =cos 2t. Tín hieäu ngaãu nhieân:Quaù trình bieán thieân khoâng ñöôïc bieát tröôùc muoán bieåu dieãn phaûi tieán haønh khaûo saùt, thoâng keâ. 9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 8 Baøi giang: Ly Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) II. Phaân loaïi tín hieäu (tt): 2. Phaân loaïi döïa treân naêng löôïng cuûa tín hieäu: Tín hieäu naêng löôïng: Laø tín hieäu coù naêng löôïng höõu haïn . Naêng löôïng moät tín hieäu x(t) : () 2 x Ex t d t +∞ −∞ =
Background image of page 4
9/7/2009 Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø 9 Baøi giang: Ly ùthuyeát tín hieu Chöông 1: Moät soá khaùi nieäm cô baûn (tt) II.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

LTTH chuong 1 - Bai giang Ly thuyet tn hieu 1 Bai giang LY...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online