{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LTTH chuong 2 - Bai giang Ly thuyet tn hieu 1 Chng 2 TN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 1 TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH Chöông 2: Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 2 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng. II. Ví duï veà tín hieäu xaùc ñònh. III. Tín hieäu xaùc ñònh phöùc. IV. Phaân tích tín hieäu ra caùc thaønh phaàn. V. Phaân tích töông quan. VI. Phaân tích phoå.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 3 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng: 1. Tích phaân tín hieäu. 2. Trò trung bình. 3. Naêng löôïng tín hieäu. 4. Co ângsua átt ính ie äu . 5. Baøi taäp. Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 4 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 1. Tích phaân tín hieäu. Tín hieäu toàn taïi voâ haïn : [] () ; ( , ) ; xx t d t t −∞ = ∈ −∞ +∞ Tín hieäu toàn taïi höõu haïn : =∈ 2 1 12 ( , ) ; t t x xtd tt t t
Background image of page 2
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 5 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 1. Tích phaân tín hieäu (tt). Ví duï 1.1: Cho tín hieäu x(t) = e -t nhö hình veõ: 0 0 [] 1 tt xe d t e −− = =− = x(t) = e -t t x(t) Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 6 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 2. Trò trung bình: Neáu tín hieäu laø höõu haïn trong ñoaïn [t 1 ,t 2 ] : 2 1 12 21 1 () ; [ , ] t t xx t d t t t t =∈ Neáu x(t) laø tín hieäu voâ haïn t [- ,+ ]: () 1 , ; 2 lim T T T t d t t T →∞ = ∈ −∞ +∞
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 7 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 2. Trò trung bình (tt): Neáu x(t) laø tín hieäu tuaàn hoaøn chu kyø T: ta laáy tích phaân trong moät chu kyø T. →∞ = 0 1 lim ( ) . T T x xtd t T Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 8 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 2. Trò trung bình (tt): Ví duï 2.1: cho tín hieäu x(t) = 1-e -t nhö hình veõ. t x(t) x(t) = 1-e -t 0 0 1 (1 ) 2 1 2 11 1 22 lim lim lim T t T T t T T T xe d t T te T Te T →∞ →∞ →∞ =− ⎡⎤ =+ ⎣⎦ = +− =
Background image of page 4
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 9 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 3. Na ênglöô ïngtínhie äu: Neáu x(t) laø tín hieäu toàn taïi voâ haïn t (- ,+ ): 22 () . x E xx t d t −∞ ⎡⎤ == ⎣⎦ Neáu x(t) laø tín hieäu toàn taïi höõu haïn trong ñoaïn t [t 1 ,t 2 ]: 2 1 t x t E t d t Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Baøi giaûng: Ly thuyeát tín hieu 9/7/2009 10 Chöông 2: TÍN HIEÄU XAÙC ÑÒNH (tt) I. Caùc thoâng soá ñaëc tröng (tt): 3. Naêng löôïng tín hieäu (tt): Ví duï 3.1:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 59

LTTH chuong 2 - Bai giang Ly thuyet tn hieu 1 Chng 2 TN...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online