{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LTTH chuong 3 - 4 - 5 - Bi ging L thuyt tn hiu Chng 3 PHN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế t tín hi u 9/7/2009 1 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S N i dung: 3.1 Bi ế n đổ i Fourier 3.1.1 Đị nh ngh ĩ a 3.1.2 Các tính ch t 3.2 Ph c a m t s tín hi u thông d ng 3.2.1 Ph c a tín hi u n ă ng l ượ ng 3.3.2 Ph c a tín hi u có công su t trung bình h u h n 3.3.3 Ph c a tín hi u tu n hoàn 3.3 M t độ ph 3.3.1 M t độ ph n ă ng l ượ ng 3.3.2 M t độ ph công su t 3.3.3 M t độ ph công su t c a tín hi u tu n hoàn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế t tín hi u 9/7/2009 2 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S 3.1 Bi ế n đổ i Fourier 3.1.1 Đị nh ngh ĩ a ( ) ( ) j t X x t e dt ω ω +∞ −∞ = 1 ( ) ( ) 2 j t x t X e ω d ω ω π +∞ −∞ = (Bi ế n đổ i thu n) (Bi ế n đổ i ng ượ c) ( ) ( ) ( ) j X X e ϕ ω ω ω = Ph th c ( ) ( ) ( ) X P jQ ω ω ω = + Ph ổ ả o ¾ X( ω ) đượ c g i là ph c a tín hi u x(t). Ký hi u: ( ) ( ) F x t X ω ←⎯→ ¾ T ng quát, ph X( ω ) là m t hàm ph c Æ Phân tích thành các ph thành ph n Ph biên độ Ph pha
Background image of page 2