LTTH chuong 3 - Bi ging L thuyt tn hiu Chng 3 PHN TCH TN...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 1 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S N i dung: 3.1 Bi ế n đổ i Fourier 3.1.1 Đị nh ngh ĩ a 3.1.2 Các tính ch t 3.2 Ph c am ts tín hi u thông d ng 3.2.1 Ph c atính i un ă ng l ượ ng 3.3.2 Ph c i ucócôngsu t trung bình h uh n 3.3.3 Ph c i utu n hoàn 3.3 M t độ ph 3.3.1 M t độ ph n ă ng l ượ ng 3.3.2 M t độ ph công su t 3.3.3 M t độ ph công su tc i n hoàn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 2 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S 3.1 Bi ế n đổ i Fourier 3.1.1 Đị nh ngh ĩ a () ( ) jt X xte d t ω +∞ −∞ = 1 ( ) 2 x tX e d π = (Bi ế n đổ ithu n) (Bi ế n đổ ing ượ c) j XX e ϕω ωω = Ph th c XP j Q =+ Ph ổả o ¾ X( ω ) đượ cg ilàph c a tín hi ux( t). ± ±Kýh i u: F xt X ←⎯→ ¾ T ng quát, ph X( ω ) là m t hàm ph c Æ Phân tích thành các ph thành ph n Ph biên độ Ph pha
Background image of page 2
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 3 VD1: Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S (tt) Hãy xác đị nh và v ph c a tín hi ux( t)± ± Áp d ng công th cb i ế n đổ i Fourier: x(t) t 0 T/2 -T/2 A /2 () ( ) 2 .. 2 sin 2 . 2 2 |( ) | 2 jt T T Xx t e d t T e Ae dt A T j T AT T T ATSa T XA T S a ω +∞ −∞ = == = = ⇒= AT 0 2 π /T 4 / T -4 / T -2 /T X( ) ??? V ph biên độ và ph pha
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 4 3.1.2 Tính ch t Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S (tt) a. Tính ch tch nl : ± N ế u x(t) là hàm th c: ph biên độ |X( ω )|: hàm ch n ph pha ϕ ( ): hàm l ph th c Q( ): hàm ch n ph ổả o P( ) : hàm l ± Quan h : () ( ) ; ( ) ( ) ( ) F FF F xt X X x t X X ∗∗ ←⎯ →− →⇒ −← 1 1 1 1 ( ) t t e t X j e t X j α αω =↔ = + ⇒− = = VD2:
Background image of page 4
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 5 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S (tt) 11 2 2 1 1 2 () ( ) , , F ax t aX a a ωω +← →+ 3 () 3 2 tt xt e e =− 12 22 2 2 3& 2 26 1 2 9 6 9 t F t F aa e X X e X ω == =← →= ++ + + 3.1.2 Tính ch t (tt) b. Tính ch ttuy ế n tính: N ế u thì 2 2 ; FF X x t X ←⎯ →← Ví d 3: Xác đị nh ph c a tín hi u sau:
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 6 Ch ươ ng 3 PHÂN TÍCH TÍN HI U MI N T N S (tt) () ( ) 2 ( ) xt X X t x ω πω ↔⇒ 3.1.2 Tính ch t (tt) c. Tính ch t đố ing u: d. Tính ch t thay đổ
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.