LTTH chuong 4 - Bi ging L thuyt tn hiu Chng 4 TRUYN TN HIU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 1 Ch ươ ng 4 TRUY N TÍN HI U QUA M CH TUY N TÍNH N i dung: 4.1 H th ng tuy ế ntínhb tb i ế nLT I 4.1.1 Đị nh ngh ĩ a 4.1.2 Đ áp ng xung và đ áp ng t ns 4.2 Quan h gi acác đặ ctr ư ng tín hi ungõvào-ngõra 4.2.1 Bi uth c quan h 4.2.2 Ví d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 2 4.1 H th ng tuy ế ntínhb tb i ế nLTI Ch ươ ng 4 TRUY N TÍN HI U QUA M CH TUY N TÍNH (Linear Time Invariant System) 4.1.1 Đị nh ngh ĩ a ¾ là h th ng th amãn đồ ng th itínhch ttuy ế ntínhvàb i ế n ± Tính ch ế ntính: H th ng tuy ế n tính Input Output x 1 (t) y 1 (t) x 2 (t) y 2 (t) N ế u: Thì: a 1 x 1 (t) + a 2 x 2 (t) a 1 y 1 (t) + a 2 y 2 (t), a 1 ,a 2 ± Tính ch ế H th ng b i ế n Input Output x(t) y(t)
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

LTTH chuong 4 - Bi ging L thuyt tn hiu Chng 4 TRUYN TN HIU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online