LTTH chuong 5 - Bi ging: L thuyt tn hiu Chng 5 TN HIU IU CH...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 1 Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH N i dung: 5.1 C ơ b nv ềđ i uch ế tín hi u 5.1.1 V trí c a đ i ế trong h th ng thông tin 5.1.2 M c đ ích c a đ i ế 5.1.3 Phân lo i các ph ươ ng pháp đ i ế 5.2 Đ i ế t ươ ng t 5.2.1 Sóng mang trong đ i ế t ươ ng t 5.2.2 Đ i ế biên độ 5.2.3 Đ i ế góc 5.3 Đ i ế xung 5.3.1 Sóng mang trong đ i ế xung 5.3.2 Đ i ế PAM 5.3.3 Các h th ng đ i ế xung khác
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 2 5.1 C ơ b nv ềđ i uch ế tín hi u: Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH ¾ Đ i ế (Modulation) là quá trình ánh x tin t c vào sóng mang b ng cách thay đổ i thông s c a sóng mang (biên độ , t ns hay pha) theo tin t c. ¾ Đ i ếđ óng vai trò r t quan tr ng, không th thi ế utrongh th ng thông tin. 5.1.1 V trí c a đ i ế trong h th ng thông tin: Ngu n tin Bi ế n đổ itin t c- tín hi u Máy phát: ± Đ i ế ± Khu ế ch đạ i Transmitter Nh n tin Bi ế n đổ itín hi u-tin±t c Máy thu: ± Khu ế ch đạ i ± Gi i đ i ế Receiver
Background image of page 2
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 3 5.1 C ơ b nv ềđ i uch ế tín hi u (tt): Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH 5.1.2 M c đ ích c a đ i ế : ¾ Để có th b cx tín hi uvàokhôngg iand ướ id ng sóng đ i nt ¾ Cho phép s d ng hi uqu kênh truy n ¾ T ă ng kh n ă ng ch ng nhi uchoh th ng 5.1.3 Phân lo i các ph ươ ng pháp đ i ế : SSB AM FM PM Các ph ươ ng pháp đ i ế Đ i ế t ươ ng t Đ i ế xung Đ i ế s Biên độ Góc pha VSB AM-SC SSB-SC ASK FSK PSK T ươ ng t S PDM PPM PAM Delta PCM
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế ttínhi u 9/7/2009 4 Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH (tt) 5.2 Đ i uch ế t ươ ng t : ¾ Tín hi ut in± t c làm thay đổ i các thông s : biên độ , t ns ho c pha c a sóng mang đ i uhòacaot n. 5.2.1 Sóng mang trong đ i ế t ươ ng t : ¾ D ng sóng mang ban đầ u: y(t)=Ycos( Ω t+ ϕ ) ¾ D ng sóng mang sau đ i ế : y(t) = Y(t)cos θ (t) ¾ N ế u θ (t): không đổ i; Y(t): thay đổ i Æ y(t)=Y(t)cos( Ω t+ ϕ ): đ i ế biên độ ¾ N ế u θ (t): thay đổ i; Y(t): không đổ i Æ y(t) = Ycos θ (t): đ i ế pha () dt t θ Ω= : t góc t cth i 1( ) 2 ft π = : t t i Y(t): biên độ t i(ph ươ ng trình đườ ng bao) θ (t): pha t i.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 32

LTTH chuong 5 - Bi ging: L thuyt tn hiu Chng 5 TN HIU IU CH...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online