{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LTTH chuong 5 - Bi ging L thuyt tn hiu Chng 5 TN HIU IU CH...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế t tín hi u 9/7/2009 1 Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH N i dung: 5.1 C ơ b n v ề đ i u ch ế tín hi u 5.1.1 V trí c a đ i u ch ế trong h th ng thông tin 5.1.2 M c đ ích c a đ i u ch ế 5.1.3 Phân lo i các ph ươ ng pháp đ i u ch ế 5.2 Đ i u ch ế t ươ ng t 5.2.1 Sóng mang trong đ i u ch ế t ươ ng t 5.2.2 Đ i u ch ế biên độ 5.2.3 Đ i u ch ế góc 5.3 Đ i u ch ế xung 5.3.1 Sóng mang trong đ i u ch ế xung 5.3.2 Đ i u ch ế PAM 5.3.3 Các h th ng đ i u ch ế xung khác
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế t tín hi u 9/7/2009 2 5.1 C ơ b n v ề đ i u ch ế tín hi u: Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH ¾ Đ i u ch ế (Modulation) là quá trình ánh x tin t c vào sóng mang b ng cách thay đổ i thông s c a sóng mang (biên độ , t n s hay pha) theo tin t c . ¾ Đ i u ch ế đ óng vai trò r t quan tr ng, không th thi ế u trong h th ng thông tin. 5.1.1 V trí c a đ i u ch ế trong h th ng thông tin: Ngu n tin Bi ế n đổ i tin t c- tín hi u Máy phát: Đ i u ch ế Khu ế ch đạ i Transmitter Nh n tin Bi ế n đổ i tín hi u - tin t c Máy thu: Khu ế ch đạ i Gi i đ i u ch ế Receiver
Background image of page 2
Giaûng vieân: Th.S Leâ Xuaân Kyø Bài gi ng: Lý thuy ế t tín hi u 9/7/2009 3 5.1 C ơ b n v ề đ i u ch ế tín hi u (tt): Ch ươ ng 5 TÍN HI U Đ I U CH 5.1.2 M c đ ích c a đ i u ch ế : ¾ Để có th b c x tín hi u vào không gian d ướ i d ng sóng đ i n t ¾ Cho phép s d ng hi u qu kênh truy n ¾ T ă ng kh n ă ng ch ng nhi u cho h th ng 5.1.3 Phân lo i các ph ươ ng pháp đ i u ch ế : SSB AM FM PM Các ph ươ ng pháp đ i u ch ế Đ i u ch ế t ươ ng t Đ i u ch ế xung Đ i u ch ế s Biên độ Góc pha VSB AM-SC SSB-SC ASK FSK PSK T ươ ng t S PDM PPM PAM Delta PCM
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon