LTTH_Chuong1 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUYẾT TÍN HIỆU (part 1) Division of Electronics Telecommunications Engineering TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of Electrical-Electronics Engineering
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tài liệu tham khảo [1] Phạm Thị Cư, “Lý thuyết tín hiệu”, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa. [2] Fred J. Taylor, “Principles of Signals and Systems”, Mc. Graw Hill 1994. [3] John G. Proakis, “Digital Signal Processing”, Macmillan Publishing Company, 1988. 2
Background image of page 2
CẤU TRÚC MÔN HỌC 1. Những khái niệm cơ bản 2. Tín hiệu xác định 3. Tín hiệu ngẫu nhiên 4. Tín hiệu điều chế 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung: Chương 1 : Những khái niệm cơ bản 1.1. Tin tức, tín hiệu, và hệ thống; 1.2. Phân loại tín hiệu; 1.3. Biểu diễn giải tích tín hiệu. 4
Background image of page 4
1.1. Tin tức, tín hiệu và hệ thống Tin tức : là những nội dung cần thiết truyền đi từ nguồn đến nơi nhận tin. Đó là tiếng nói, âm nhạc, hình ảnh, số liệu, v.v. Tin tức có tính bất ngờ đối với người nhận tin do không được biết trước. môn Lý thuyết thông tin.
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

LTTH_Chuong1 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online