LTTH_Chuong2 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUYẾT TÍN HIỆU (part 2) Division of Electronics Telecommunications Engineering TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of Electrical-Electronics Engineering
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nội dung: Chương 2 : Tín hiệu xác định 2.1. Mô hình xác định của tín hiệu vật lý; 2.2. Các thông số đặc trưng của tín hiệu xác định; 2.3. Tín hiệu xác định thực; 2.4. Tín hiệu xác định phức; 2.5. Phân tích tín hiệu xác định ra các thành phần; 2.6. Phân tích tương quan; 2.7. Tích chập; 2.8. Phân tích phổ tín hiệu; 2.9. Truyền tín hiệu qua mạch tuyến tính. 2
Background image of page 2
2.1. Mô hình xác định của tín hiệu vật lý Trong lý thuyết mạch và lý thuyết về các hệ thống điện tử: tín hiệu được mô tả bằng hình xác định. Trong các hệ thống thông tin, hệ thống đo lường: tín hiệu được mô tả bằng mô hình ngẫu nhiên. Trong HT thông tin, bên cạnh tính hiệu ngẫu nhiên, luôn tồn tại tín hiệu xác định. VD: sóng mang, tín hiệu đồng bộ, tín hiệu xung nhịp,… 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ký hiệu các tín hiệu xác định bằng các chữ cái cộng thêm các chỉ số. VD: x(t), y(t) Hai loại tín hiệu mô tả các tín hiệu vật lý thực tế: Tín hiệu năng lượng hữu hạn; Tín hiệu có công suất trung bình hữu hạn. 4
Background image of page 4
2.2. Các thông số đặc trưng của tín hiệu Tích phân tín hiệu : Biểu diễn diện tích giới hạn dưới đồ thị của tín hiệu. Tín hiệu tồn tại trong khoảng thời gian hữu hạn (t 1 – t 2 ) Tín hiệu tồn tại vô hạn (-∞, ∞) 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Giá trị trung bình của tín hiệu: Tín hiệu thời hạn hữu hạn Tín hiệu thời hạn vô hạn Tín hiệu tuần hoàn 6 2 1 21 () t t x t dt x tt
Background image of page 6
Năng lượng của tín hiệu: có thể vô hạn hoặc không xác định đối với một số tín hiệu. Tổng quát: Tín hiệu có thời hạn hữu hạn Tín hiệu có thời hạn vô hạn 7 2 1 22 () t x t E x x t dt x E x x t dt
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Công suất trung bình của tín hiệu: Tín hiệu có thời hạn hữu hạn Tín hiệu có thời hạn vô hạn Tín hiệu tuần hoàn 8 2 2 2 1 21 () t x t dt t Px x tt 2 1 2 lim ( ) 2 T x T T P x t dt T x 0 0 2 1 2 tT x t P x t dt T x
Background image of page 8
2.3. Tín hiệu xác định thực Tín hiệu năng lượng Tín hiệu năng lượng có thời hạn hữu hạn; Tín hiệu năng lượng có thời hạn vô hạn.
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 60

LTTH_Chuong2 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online