LTTH_Chuong4 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUYẾT TÍN HIỆU (part 4) Division of Electronics Telecommunications Engineering TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of Electrical-Electronics Engineering
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Nội dung: Chương 4 : Tín hiệu điều chế 4.1. Một số khái niệm cơ bản; 4.2. Các hệ thống điều chế liên tục; 4.3. Rời rạc tín hiệu; 4.4. Điều chế xung; 4.5. Phân kênh theo tần số (FDM). Phân kênh theo thời gian (TDM). 2
Background image of page 2
4.1. Một số khái niệm cơ bản Điều chế tín hiệu: xét đến các thuật toán cơ bản tác động lên tín hiệu trong các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống tương tự, truyền tin trên khoảng cách lớn. Phạm vi môn Lý thuyết tín hiệu: xét các tín hiệu tương tự. Điều chế tín hiệu là vấn đề rất quan trọng trong các hệ thống thông tin. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mỗi hệ thống thông tin có nhiệm vụ truyền tin tức từ Nguồn tin (đài phát) đến nơi Nhận tin (máy thu). 4
Background image of page 4
Nguồn tin: nơi cung cấp các tin tức ban đầu CHƯA ở dạng tín hiệu điện (VD: tín hiệu âm thanh: tiếng nói trong điện thoại, tiếng nói, âm nhạc trong thông tin vô tuyến; tiếng nói, âm nhạc và ảnh trong truyền hình,v.v). Để có thể truyền tin tức cần phải chuyển nó sang tín hiệu điện Bộ biến đổi tin tức tín hiệu. Tin tức ban đầu được bộ biến đổi thành tín hiệu điện tần số thấp. 5
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Máy phát: Biến đổi tín hiệu điện thành dạng tiện lợi cho việc truyền đi xa. o Với các hệ thống thông tin không dây: máy phát phải có anten phát để bức xạ tín hiệu điện sóng điện từ lan truyền trong không gian. Có khả năng chống nhiễu cao và không làm méo tín hiệu trong quá trình xử lý. Khuếch đại tín hiệu để đảm bảo công suất phát. Kênh truyền : có hai dạng cơ bản Dây dẫn: cáp điện, cáp quang Không gian 6
Background image of page 6
Máy thu: Tín hiệu sẽ được chuyển về dạng tín hiệu điện tần số thấp. Gồm các bộ phận cơ bản. Anten thu (truyền không dây) Bộ khuếch đại Bộ giải điều chế Bộ biến đổi sẽ chuyển tín hiệu tần số thấp về dạng tin tức ban đầu. 7
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Mục đích của việc điều chế tín hiệu Tín hiệu điện ở đầu ra của bộ biến đổi có tần số thấp, không thể truyền đi xa vì hiệu suất truyền không cao: Để bức xạ tín hiệu vào không gian dưới dạng sóng điện từ.
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 36

LTTH_Chuong4 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online