LTTH_Chuong4 - TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of...

Info icon This preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUYẾT TÍN HIỆU (part 4) Division of Electronics Telecommunications Engineering TON DUC THANG UNIVERSITY Faculty of Electrical-Electronics Engineering
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung: Chương 4 : Tín hiệu điều chế 4.1. Một số khái niệm cơ bản ; 4.2. Các hệ thống điều chế liên tục ; 4.3. Rời rạc tín hiệu ; 4.4. Điều chế xung; 4.5. Phân kênh theo tần số (FDM). Phân kênh theo thời gian (TDM). 2
Image of page 2
4.1. Một số khái niệm cơ bản Điều chế tín hiệu : xét đến các thuật toán cơ bản tác động lên tín hiệu trong các hệ thống thông tin, đặc biệt là các hệ thống tương tự, truyền tin trên khoảng cách lớn . Phạm vi môn Lý thuyết tín hiệu : xét các tín hiệu tương tự . Điều chế tín hiệu vấn đề rất quan trọng trong các hệ thống thông tin. 3
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mỗi hệ thống thông tin có nhiệm vụ truyền tin tức từ Nguồn tin (đài phát) đến nơi Nhận tin (máy thu). 4
Image of page 4
Nguồn tin: nơi cung cấp các tin tức ban đầu CHƯA ở dạng tín hiệu điện (VD: tín hiệu âm thanh: tiếng nói trong điện thoại, tiếng nói, âm nhạc trong thông tin vô tuyến ; tiếng nói, âm nhạc ảnh trong truyền hình,v.v). Để thể truyền tin tức cần phải chuyển sang tín hiệu điện Bộ biến đổi tin tức tín hiệu . Tin tức ban đầu được bộ biến đổi thành tín hiệu điện tần số thấp . 5
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Máy phát: Biến đổi tín hiệu điện thành dạng tiện lợi cho việc truyền đi xa. o Với các hệ thống thông tin không dây: máy phát phải có anten phát để bức xạ tín hiệu điện sóng điện từ lan truyền trong không gian. khả năng chống nhiễu cao và không làm méo tín hiệu trong quá trình xử lý. Khuếch đại tín hiệu để đảm bảo công suất phát. Kênh truyền : có hai dạng cơ bản Dây dẫn : cáp điện, cáp quang Không gian 6
Image of page 6
Máy thu: Tín hiệu sẽ được chuyển về dạng tín hiệu điện tần số thấp . Gồm các bộ phận cơ bản . Anten thu (truyền không dây) Bộ khuếch đại Bộ giải điều chế Bộ biến đổi sẽ chuyển tín hiệu tần số thấp về dạng tin tức ban đầu . 7
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mục đích của việc điều chế tín hiệu Tín hiệu điện ở đầu ra của bộ biến đổi tần số thấp, không thể truyền đi xa vì hiệu suất truyền không cao: Để bức xạ tín hiệu vào không gian dưới dạng sóng điện từ . Cho phép sử dụng hữu hiệu kênh truyền : o Nếu không có điều chế thì trên một kênh truyền chỉ truyền đi một tín hiệu (vì ở đầu thu không thể tách riêng tín hiệu nếu việc truyền nhiều tín hiệu đồng thời) .
Image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern