{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

LTTT - HC VIN CNG NGH BU CHNH VIN THNG BI GING L THUYT THNG...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H C VI N CÔNG NGH B Ư U CHÍNH VI N THÔNG - - - - - - - ± - - - - - - - BÀI GI NG LÝ THUY T THÔNG TIN Biên so n : PGS.Ts. NGUY N BÌNH L ư u hành n i b HÀ N I - 2006
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
L I NÓI ĐẦ U Giáo trình Lý thuy ế t thông tin là m t giáo trình c ơ s dùng cho sinh viên chuyên ngành Đ i n t – Vi n thông và Công ngh thông tin c a H c vi n Công ngh B ư u chính Vi n thông. Đ ây c ũ ng là m t tài li u tham kh o h u ích cho các sinh viên chuyên ngành Đ i n - Đ i n t . Giáo trình này nh m chu n b t t ki ế n th c c ơ s cho sinh viên để h c t p và n m v ng các môn k thu t chuyên ngành, đả m b o cho sinh viên có th đ ánh giá các ch tiêu ch t l ượ ng c ơ b n c a m t h th ng truy n tin m t cách có c ă n c khoa h c. Giáo trình g m 6 ch ươ ng, ngoài ch ươ ng I có tính ch t gi i thi u chung, các ch ươ ng còn l i đượ c chia thành 4 ph n chính: Ph n I: Lý thuy ế t tín hi u ng u nhiên và nhi u (Ch ươ ng 2) Ph n II: Lý thuy ế t thông tin và mã hóa (Ch ươ ng 3 và Ch ươ ng 4) Ph n III: Lý thuy ế t thu t i ư u (Ch ươ ng 5) Ph n IV: M t mã (Ch ươ ng 6) Ph n I: (C h ươ ng II ). Nh m cung c p các công c toán h c c n thi ế t cho các ch ươ ng sau. Ph n II: G m hai ch ươ ng v i các n i dungch y ế u sau: - Ch ươ ng III: Cung c p nh ng khái ni m c ơ b n c a lý thuy ế t thông tin Shannon trong h truy n tin r i r c và m r ng cho các h truy n tin liên t c. - Ch ươ ng IV: Trình bày hai h ướ ng ki ế n thi ế t cho hai đị nh lý mã hóa c a Shannon. Vì khuôn kh có h n c a giáo trình, các h ướ ng này (mã ngu n và mã kênh) ch đượ c trình bày m c độ các hi u bi ế t c ơ b n. Để có th tìm hi u sâu h ơ n nh ng k ế t qu m i và các ng d ng c th sinh viên c n ph i xem thêm trong các tài li u tham kh o. Ph n III: (C h ươ ng V ) Trình bày v n đề xây d ng các h th ng thu t i ư u đả m b o t c độ truy n tin độ chính xác đạ t đượ c các giá tr gi i h n. Theo truy n th ng bao trùm lên toàn b giáo trình là vi c trình bày hai bài toán phân tích và t ng h p. Các ví d trong giáo trình đượ c ch n l c k nh m giúp cho sinh viên hi u đượ c các khái ni m m t cách sâu s c h ơ n. Các hình v , b ng bi u nh m mô t m t cách tr c quan nh t các khái ni m và ho t độ ng c a s ơ đồ kh i ch c n ă ng c
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}