LTTT_V1_1 - Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th Gio Trnh Lp...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c C n Th ơ - Giáo Trình L p Trình Truy n Thông CH ƯƠ NG 1 T ng quan v l p trình truy n thông M c đ ích Ch ươ ng này nh m cung c p cho các b n m t cái nhìn t ng quan v các v n đề liên quan trong l p trình truy n thông Yêu c u Sau khi hoàn t t ch ươ ng này, b n có th : ± Gi i thích đượ c C ơ ch ế giao ti ế p liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì. ± Mô t ch c n ă ng, nhi m v c a các t ng trong mô hình OSI. ± Đị nh ngh ĩ a v giao th c và bi n lu n đượ c s c n thi ế t c a giao th c trong truy n thông . ± Mô t v b giao th c TCP/IP. ± Đị nh ngh ĩ a mô hình Client – Server. ± Phân bi t đượ c 2 ch ế độ giao ti ế p: Ngh n và Không ngh n. ± Phân bi t đượ c các ki u ki ế n trúc ch ươ ng trình. Biên So n: Ngô Bá Hùng - Nguy n Công Huy 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Khoa Công Ngh Thông Tin - Đạ i H c C n Th ơ - Giáo Trình L p Trình Truy n Thông 1.1. C ơ ch ế giao ti ế p liên quá trình là gì ? Truy n thông là m t khái ni m dùng để ch s giao ti ế p, trao đổ i thông tin gi a hai hay nhi u th c th trong m t h th ng nào đ ó. N ế u h th ng mà chúng ta xem xét là xã h i loài ng ườ i, thì truy n thông có th là quá trình trao đổ i thông tin gi a ng ườ i v i ng ườ i trong cu c s ng thông qua các ph ươ ng ti n truy n t i thông tin khác nhau nh ư không khí (trong trò chuy n tr c ti ế p), h th ng đ i n tho i, sách, báo, các ph ươ ng ti n nghe nhìn, m ng máy tính. .. N ế u h th ng mà chúng ta xem xét là m t h th ng máy tính hay m t h th ng m ng thì truy n thông có th đượ c phân thành hai m c: ± M c ph n c ng: là s giao ti ế p, trao đổ i thông tin gi a các b ph n v t lý c u thành nên h th ng máy tính nh ư CPU, b nh , thi ế t b vào ra, card giao ti ế p m ng, nh vào các ph ươ ng ti n truy n thông nh ư h th ng BUS n i, h th ng BUS vào ra hay các dây cáp m ng . . . ± M c ph n m m: là s giao ti ế p, trao đổ i thông tin gi a các thành ph n bên trong c a m t ch ươ ng trình hay gi a các ch ươ ng trình v i nhau thông qua các c ơ ch ế truy n thông đượ c h tr b i các h đ i u hành, h đ i u hành m ng.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 96

LTTT_V1_1 - Khoa Cng Ngh Thng Tin i Hc Cn Th Gio Trnh Lp...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online