Ly_thuyet_tin_hieu

Ly_thuyet_tin_hieu - 1 Ch ư ng 1 Tín hi ệu đ iề u...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 Ch ươ ng 1: Tín hi ệu đ iề u biến Ti ế t 1: Mở đầ u 1. Xét 2 khái ni ệm c ơ b ản của lý thuyế t truyề n tin: Tin: khái ni ệm ban đầ u không đị nh nghĩ a, gợ i ra 1 số ý thố ng nhấ t vớ i nhau, hình dung th ế n ào là tin? Tin là nh ững đ iề u, sự ki ệ n, ý, câu chuy ệ n… m à con ng ư ờ i muố n truyề n đạ t cho nhau hoặ c thu nhậ n đư ợc từ quan sát khách quan. Tín hi ệ u: theo đị nh nghĩ a l à bi ể u hiệ n vậ t lý củ a tin. Ví d ụ : Thông tin tho ạ i bao gồm: o Tin: n ộ i dung cuộ c nói chuyệ n. o Tín hi ệ u: tiế ng nói. Vậ t lý: sóng âm thanh. Thông tin radio: o Tin: n ộ i d ung cu ộ c truyề n tin. o Tín hi ệ u: sóng đ iệ n từ . (Tr ư ờng đ iệ n từ bức xạ- radiation) 2. Đ ặ c đ iểm của tín hiệu radio: Có t ầ n số rấ t cao v ì b ộ phậ n bức xạ sóng (anten phát), muố n bứ c xạ t ố t phả i có kích th ư ớc h ình h ọ c xấ p xỉ b ư ớc sóng của dao độ ng ( 4 ). B ư ớc sóng c àng bé thì kích th ư ớc anten c àng nh ỏ khi đ ó tính khả thi v ậ t lý củ a anten c àng cao. B ư ớ c sóng c àng ng ắ n tầ n số c àng cao. Ví d ụ : 1. cho f = 50 Hz. Ta có: λ = . c T = c f = 8 6 3.10 6.10 ( ) 50 m = 6000 (km) 4 = 6000 4 = 1500 (km) (Kích th ư ớ c củ a anten) 2 2. Cho f = 1Mhz = 6 10 Hz 8 6 3.10 10 c f = 300 (m) 4 = 300 4 = 75 (m) Nh ư ng tín hi ệ u ban đầ u (từ không đ iệ n đ ư ợ c chuyể n th ành đ i ệ n) tầ n s ố không đủ cao để trực tiế p bức xạ . Muố n bức xạ đ i xa, cầ n có biệ n pháp đư a lên mi ề n tầ n số cao (quá tr ình đ ó g ọ i l à quá trình đ i ề u biế n). Tham gia thành phân đ i ề u khiể n có 2 thành ph ầ n: Tín hi ệ u ban đầ u x(t): h àm tin. Hàm tin x(t) là khách quan yêu c ầ u, b ấ t k ì. T ả i tin: dao độ ng có tầ n số cao: u(t). Tả i tin u(t): do kĩ thuậ t chủ độ ng. Phân lo ạ i đ iề u biế n: Do t ả i tin lựa chọ n m à có các lo ạ i đ iề u biế n khác nhau. Xét 3 loạ i đ i ề u bi ế n: Lo ạ i 1: tín hiệ u đ iề u biế n cao tầ n (ĐBCT): tả i tin u(t) đ ư ợ c chọ n nh ư sau: dao đ ộ ng đ iề u h òa có t ầ n số cao. Lo ạ i 2: Tín hiệ u đ iề u biế n xung: l à 1 dãy xung (tín hi ệ u độ t biế n) tuầ n hoàn có t ầ n số cao. Lo ạ i 3: Tín hiệ u đ iề u biế n số : các h àm tin x(t) có d ạ ng số (0,1), bứ c x ạ ....
View Full Document

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 121

Ly_thuyet_tin_hieu - 1 Ch ư ng 1 Tín hi ệu đ iề u...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online