Chuong 09 Cac mach so thuong gap

Chuong 09 Cac mach so thuong gap - Chng 9 Cc mch s thng gp...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 9 Các m ch s th ườ ng g p Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 N idung ± M ch gi imã/M ch mã hóa ± M ch ghép kênh ± M ch phân kênh ± M ch so sánh ± Chuy nmã ± Data Bus
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 3 M ch gi imã ± ng v im itr ng thái c angõvàoch m tngõra tr ng thái tích c c. ± M ct íchc ccóth là m cth pho ccao 4 M ch gi
Background image of page 2
3 5 IC gi imã74LS138 6 B gi imã1 ±sang ±32 ± Có th s d ng 4 IC 75LS138 để làm b gi
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 7 Gi imãBCD±-Dec ima l ± M ts m ch gi imãkhôngs d ng t t c 2 N ngõ vào c anó ± M ch gi i mã BCD – Decimal có 4 ngõ vào và 10 ngõ ra ± Ngõ ra tr ng thái tích c c(m cth p) ch khi mã BCD t ươ ng ng v inó đượ c đư a đế nngõvào ± Khi ngõ vào không ph ilàg iátr BCD thì không có ngõ ra nào tích c c ± IC 74LS42 gi i mã BCD - Decimal 8
Background image of page 4
5 9 ng d ng m ch gi imã ± K ế th pb ộđế mvàb gi imã để cung c pt ính i u theo trình t th ig ianchocác thi ế tb ± B ộđế m không đồ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 25

Chuong 09 Cac mach so thuong gap - Chng 9 Cc mch s thng gp...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online