Chuong 10 Ket noi voi mach tuong tu - Chng 10 Kt ni vi mch...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 10 K ế tn iv im ch t ươ ng t Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 K ế ch t ươ ng t ± Transducer: bi ế n đ i đ il ư ng v t lý thành tín hi u đ i n ± Analog-to-digital converter (ADC) ± Digial system: x lý tín hi u ± Digital-to-analog converter (DAC) ± Th cth ik ế tquá
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 3 Bi ế n đổ iD/A ± Nhi uph ươ ng pháp ADC s d ng DAC ± V ref đư cs d ng đ xác đ nh ngõ ra full- scale. ± Trong tr ư ng h pt ng quát, ngõ ra analog = K x giá tr s ngõ vào 4 Bi ế n đổ ± DAC 4 bit, ngõ ra đ i nápt ươ ng t
Background image of page 2
3 5 Ngõ ra t ươ ng t ± Ngõ ra c ab bi ế n đổ i DAC không hoàn toàn là tín hi uana log±b iv ìnóch xác đị nh m ts giá tr nh t đị nh. ± V im ch trên, ngõ ra ch có th có nh ng giá tr , 0, 1, 2, …, 15 volt. ± Khi s ngõ vào t ă ng lên thì tín hi ungõra càng gi ng v it ính i ut ươ ng t . 6 B ướ cnh y ± B ư yc bi ế n đ i D/A đư c đ nh ngh ĩ alàkho ng thay đ inh nh tc angõra khi có s thay đ ig iátr ngõ vào. ± B bi ế n đ iD/A N bit: s m cngõrakhác nhau =2^N, s b ư y=2^N-1 ± B ư y=±K±=±V ref /(2^N-1)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 7 B ướ cnh y ± B ướ y=±1±vo lt 8 Ví d 10-1 ± C ns d ng b DAC bao nhiêu bit để có th đ i ukh i n motor thay đổ it c độ m i2 ±vòng . ?
Background image of page 4
5 9 Ngõ vào BCD ± Tr ng s c anh ng ngõ vào khác nhau ± Ngõ vào 2 s BCD 10 M ch đả o M ch không đả o Vi M ch bi ế n đổ iD/A ± Tính ch tc aOpamp V o /V i = 1+R 2 /R 1 R in = infinity V o /V i = - R 2 /R 1 R in = R 1
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 11 V1 V2 V3 R1 R2 R3 Rf M ch bi ế n đổ iD/A ± Tr ng s c anh ng ngõ vào khác nhau V o
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 20

Chuong 10 Ket noi voi mach tuong tu - Chng 10 Kt ni vi mch...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online