Chuong 11 Thiet bi nho

Chuong 11 Thiet bi nho - Chng 11 Thit b nh Th.S ng Ngc Khoa...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Ch ươ ng 11 Thi ế tb nh Th.S Đặ ng Ng cKhoa Khoa Đ i n- Đ i nT 2 Thi ế tb nh ± M th th ng th ườ ng s d ng ± B nh trong (làm vi c) t c độ cao ± B nh ngoài (l ư utr ) t c độ th ph ơ n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 Thu tng th ườ ng s d ng ± Memory Cell : m t thi ế tb hay m tm ch có kh nn ă ng l ư utr m tb it ±d li u ± Memory Word : m t nhóm các bit, thông th ườ ng m tt có 8 – 64 bit. ± Byte : m t nhóm 8 bit. ± Dung l ượ ng : mô t kh n ă ng l ư utr c ab nh . Dung l ượ ng mô t s word có trong b nh . ± 1K = 2 10 word ± 1M = 2 20 word ± 1G = 2 30 word ± 2K x 8 = 2.2 10 x 8 = 2.1024.8 word 4 Thu tng th ườ ng s d ng ± Address : là s xác đị nh v trí c at (word) trong b nh . ± L nh đọ c : th ch i n vi c đọ cd li urat b nh . ± L nh ghi : th ch i n l nh ghi d li uvào b
Background image of page 2
3 5 Thu tng th ườ ng s d ng ± RAM : Random-Access Memory. ± SAM : Sequential-Access Memory ± ROM : Read Only Memory ± RWM : Read/Write Memory ± Static Memory Devices : d li u đượ cl ư umã i mãi khi còn ngu n cung c p. ± Dynamic Memory Devices : d li u không đượ cl ư umã imã i , để l ư ud li u đượ cl ư utr ta c n rewritten d li u. ± Main Memory : b nh làm vi c ± Auxiliary Memory : b nh th c p dùng để l ư utr . 6 Ho t độ ng c ab nh 1. Xác đị nh đị ach trong b nh ớđượ ctruyc p b il nh ghi ho c đọ c. 2. Xác đị nh l nh (ghi ho c đọ c) c nth ch i n. 3. Cung c pd li u để l ư uvàob nh trong quá trình ghi. 4. Nh nd li u ngõ ra trong quá trình đọ c. 5. Enable hay Disable sao cho b nh ớđ áp ng đế n đị ach
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 7 C utrúcc ab nh C utrúcb nh 32x4 8 C utrúcc ab nh a) Ghi d li u 0100 vào b nh t i đị ach 00011. b) Đọ cd li u 1101 t b nh ớởđ cch
Background image of page 4
5 9 Bài t p01 ± Xác đị nh giá tr c a các ngõ vào và ngõ ra khi đọ cd li ut ừđ ach 00100. ±
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

Chuong 11 Thiet bi nho - Chng 11 Thit b nh Th.S ng Ngc Khoa...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online