Chuong_01 - Chng 1. M u Chng ny gii thiu nhng phn c bn ca...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 1. M đầ u Ch ươ ng này gi i thi u nh ng ph n c ơ b n c a m t ch ươ ng trình C++. Chúng ta s d ng nh ng ví d đơ n gi n để trình bày c u trúc các ch ươ ng trình C++ và cách th c biên d ch chúng. Các khái ni m c ơ b n nh ư là h ng, bi ế n, và vi c l ư u tr chúng trong b nh c ũ ng s đượ c th o lu n trong ch ươ ng này. Sau đ ây là m t đặ c t s ơ b v khái ni m l p trình. L p trình Máy tính s là m t công c để gi i quy ế t hàng lo t các bài toán l n. M t l i gi i cho m t bài toán nào đ ó đượ c g i là m t gi i thu t (algorithm); nó mô t m t chu i các b ướ c c n th c hi n để gi i quy ế t bài toán. M t ví d đơ n gi n cho m t bài toán và m t gi i thu t có th là: Bài toán : S p x ế p m t danh sách các s theo th t t ă ng d n. Gi i thu t :Gi s danh sách đ ã cho là list1 ; t o ra m t danh sách r ng, list2 , để l ư u danh sách đ ã s p x ế p. L p đ i l p l i công vi c, tìm s nh nh t trong list1, xóa nó kh i list1, và thêm vào ph n t k ế ti ế p trong danh sách list2, cho đế n khi list1 là r ng. Gi i thu t đượ c di n gi i b ng các thu t ng tr u t ượ ng mang tính ch t d hi u. Ngôn ng th t s đượ c hi u b i máy tính là ngôn ng máy. Ch ươ ng trình đượ c di n đạ t b ng ngôn ng máy đượ c g i là có th th c thi . M t ch ươ ng trình đượ c vi ế t b ng b t k m t ngôn ng nào khác thì tr ướ c h ế t c n đượ c d ch sang ngôn ng máy để máy tính có th hi u và th c thi nó. Ngôn ng máy c c k khó hi u đố i v i l p trình viên vì th ế h không th s d ng tr c ti ế p ngôn ng máy để vi ế t ch ươ ng trình. M t s tr u t ượ ng khác là ngôn ng assembly. Nó cung c p nh ng tên d nh cho các l nh và m t ký hi u d hi u h ơ n cho d li u. B d ch đượ c g i là assembler chuy n ngôn ng assembly sang ngôn ng máy. Ngay c nh ng ngôn ng assembly c ũ ng khó s d ng. Nh ng ngôn ng c p cao nh ư C++ cung c p các ký hi u thu n ti n h ơ n nhi u cho vi c thi hành các gi i thu t.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 15

Chuong_01 - Chng 1. M u Chng ny gii thiu nhng phn c bn ca...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online