Chuong_02 - Chng 2. Biu thc Chng ny gii thiu cc ton t xy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 2. Bi u th c Ch ươ ng này gi i thi u các toán t xây d ng s n cho vi c so n th o các bi u th c. M t bi u th c là b t k s tính toán nào mà cho ra m t giá tr . Khi th o lu n v các bi u th c, chúng ta th ườ ng s d ng thu t ng ướ c l ượ ng. Ví d , chúng ta nói r ng m t bi u th c ướ c l ượ ng m t giá tr nào đ ó. Th ườ ng thì giá tr sau cùng ch là lý do cho vi c ướ c l ượ ng bi u th c. Tuy nhiên, trong m t vài tr ườ ng h p, bi u th c c ũ ng có th cho các k ế t qu ph . Các k ế t qu này là s thay đổ i lâu dài trong tr ng thái c a ch ươ ng trình. Trong tr ườ ng h p này, các bi u th c C++ thì khác v i các bi u th c toán h c. C++ cung c p các toán t cho vi c so n th o các bi u th c toán h c, quan h , lu n lý, trên bit, và đ i u ki n. Nó c ũ ng cung c p các toán t cho ra các k ế t qu ph h u d ng nh ư là gán, t ă ng, và gi m. Chúng ta s xem xét l n l ượ t t ng lo i toán t . Chúng ta c ũ ng s th o lu n v các lu t ư u tiên mà nh h ưở ng đế n th t ướ c l ượ ng c a các toán t trong m t bi u th c có nhi u toán t . 2.1. Toán t toán h c C++ cung c p 5 toán t toán h c c ơ b n. Chúng đượ c t ng k ế t trong B ng 2.1. B ng 2.1 Các toán t toán h c. Toán t Tên Ví d + C ng 12 + 4.9 // cho 16.9 - Tr 3.98 - 4 // cho -0.02 * Nhân 2 * 3.4 // cho 6.8 / Chia 9 / 2.0 // cho 4.5 % L y ph n d ư 13 % 3 // cho 1 Ngo i tr toán t l y ph n d ư (%) thì t t c các toán t toán h c có th ch p nh n pha tr n các toán h ng s nguyên và toán h ng s th c. Thông th ườ ng, n ế u c hai toán h ng là s nguyên sau đ ó k ế t qu s là m t s Ch ươ ng 2: Bi u th c 17
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
nguyên. Tuy nhiên, m t ho c c hai toán h ng là s th c thì sau đ ó k ế t qu s là m t s th c (real hay double). Khi c hai toán h ng c a toán t chia là s nguyên thì sau đ ó phép chia đượ c th c hi n nh ư là m t phép chia s nguyên và không ph i là phép chia thông th ườ ng mà chúng ta s d ng. Phép chia s nguyên luôn cho k ế t qu nguyên (có ngh ĩ a là luôn đượ c làm tròn). Ví d : 9 / 2 // đượ c 4, không ph i là 4.5!
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 11

Chuong_02 - Chng 2. Biu thc Chng ny gii thiu cc ton t xy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online