{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong_03 - Chng 3 Lnh Chng ny gii thiu cc hnh thc khc nhau...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 3. L nh Ch ươ ng này gi i thi u các hình th c khác nhau c a các câu l nh C++ để so n th o ch ươ ng trình. Các l nh trình bày vi c xây d ng các kh i m c độ th p nh t c a m t ch ươ ng trình. Nói chung m i l nh trình bày m t b ướ c tính toán có m t tác độ ng chính y ế u. Bên c nh đ ó c ũ ng có th có các tác độ ng ph khác. Các l nh là h u d ng vì tác d ng chính y ế u mà nó gây ra, s k ế t n i c a các l nh cho phép ch ươ ng trình ph c v m t m c đ ích c th (ví d , s p x ế p m t danh sách các tên). M t ch ươ ng trình đ ang ch y dành toàn b th i gian để th c thi các câu l nh. Th t mà các câu l nh đượ c th c hi n đượ c g i là dòng đ i u khi n (flow control) . Thu t ng này ph n ánh vi c các câu l nh đ ang th c thi hi n th i có s đ i u khi n c a CPU, khi CPU hoàn thành s đượ c chuy n giao t i m t l nh khác . Đặ c tr ư ng dòng đ i u khi n trong m t ch ươ ng trình là tu n t , l nh này đế n l nh k ế , nh ư ng có th chuy n h ướ ng t i đườ ng d n khác b i các l nh r nhánh. Dòng đ i u khi n là m t s xem xét tr ng y ế u b i vì nó quy ế t đị nh l nh nào đượ c th c thi và l nh nào không đượ c th c thi trong quá trình ch y, vì th ế làm nh h ưở ng đế n k ế t qu toàn b c a ch ươ ng trình. Gi ng nhi u ngôn ng th t c khác, C++ cung c p nh ng hình th c khác nhau cho các m c đ ích khác nhau. Các l nh khai báo đượ c s d ng cho đị nh ngh ĩ a các bi ế n. Các l nh nh ư gán đượ c s d ng cho các tính toán đạ i s đơ n gi n. Các l nh r nhánh đượ c s d ng để ch đị nh đườ ng d n c a vi c th c thi ph thu c vào k ế t qu c a m t đ i u ki n lu n lý. Các l nh l p đượ c s d ng để ch đị nh các tính toán c n đượ c l p cho t i khi m t đ i u ki n lu n lý nào đ ó đượ c th a. Các l nh đ i u khi n đượ c s d ng để làm chuy n đườ ng d n th c thi t i m t đườ ng d n khác c a ch ươ ng trình. Chúng ta s l n l ượ t th o lu n t t c nh ng v n đề này.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Chuong_03 - Chng 3 Lnh Chng ny gii thiu cc hnh thc khc nhau...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online