{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong_04 - Chng 4 Hm Chng ny m t nhng hm do ngi dng nh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 4. Hàm Ch ươ ng này mô t nh ng hàm do ng ườ i dùng đị nh ngh ĩ a nh ư là m t trong nh ng kh i ch ươ ng trình C++. Hàm cung c p m t ph ươ ng th c để đ óng gói quá trình tính toán m t cách d dàng để đượ c s d ng khi c n. Đị nh ngh ĩ a hàm g m hai ph n: giao di n và thân. Ph n giao di n hàm (c ũ ng đượ c g i là khai báo hàm ) đặ c t hàm có th đượ c s d ng nh ư th ế nào. Nó g m ba ph n: Tên hàm . Đ ây ch là m t đị nh danh duy nh t. Các tham s c a hàm . Đ ây là m t t p c a không hay nhi u đị nh danh đ ã đị nh ki u đượ c s d ng để truy n các giá tr t i và t hàm. Ki u tr v c a hàm . Ki u tr v c a hàm đặ c t cho ki u c a giá tr hàm tr v . Hàm không tr v b t k ki u nào thì nên tr v ki u void. Ph n thân hàm ch a đự ng các b ướ c tính toán (các l nh). S d ng m t hàm liên quan đế n vi c g i nó. M t l i g i hàm g m có tên hàm, theo sau là c p d u ngo c đơ n ‘()’, bên trong c p d u ngo c là không, m t hay nhi u đố i s đượ c tách bi t nhau b ng d u ph y. S các đố i s ph i kh p v i s các tham s c a hàm. M i đố i s là m t bi u th c mà ki u c a nó ph i kh p v i ki u c a tham s t ươ ng ng trong khai báo hàm. Khi l i g i hàm đượ c th c thi, các đố i s đượ c ướ c l ượ ng tr ướ c tiên và các giá tr k ế t qu c a chúng đượ c gán t i các tham s t ươ ng ng. Sau đ ó thân hàm đượ c th c hi n. Cu i cùng giá tr tr v c a hàm đượ c truy n t i thành ph n g i hàm. Vì m t l i g i t i m t hàm mà ki u tr v không là void s mang l i m t giá tr tr v nên l i g i là m t bi u th c và có th đượ c s d ng trong các bi u th c khác. Ng ượ c l i m t l i g i t i m t hàm mà ki u tr v c a nó là void thì l i g i là m t l nh. Ch ươ ng 4: Hàm 45
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4.1. Hàm đơ n gi n Danh sách 4.1 trình bày đị nh ngh ĩ a c a m t hàm đơ n gi n để tính l ũ y th a c a m t s nguyên. Danh sách 4.1
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 12

Chuong_04 - Chng 4 Hm Chng ny m t nhng hm do ngi dng nh...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online