Chuong_05 - Chng 5 Mng con tr tham chiu Chng ny gii thiu v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 5. M ng, con tr , tham chi ế u Ch ươ ng này gi i thi u v m ng, con tr , các ki u d li u tham chi ế u và minh h a cách dùng chúng để đị nh ngh ĩ a các bi ế n. M ng (array) g m m t t p các đố i t ượ ng ( đượ c g i là các ph n t ) t t c chúng có cùng ki u và đượ c s p x ế p liên ti ế p trong b nh . Nói chung ch có m ng là có tên đạ i di n ch không ph i là các ph n t c a nó. M i ph n t đượ c xác đị nh b i m t ch s bi u th v trí c a ph n t trong m ng. S l ượ ng ph n t trong m ng đượ c g i là kích th ướ c c a m ng. Kích th ướ c c a m ng là c đị nh và ph i đượ c xác đị nh tr ướ c; nó không th thay đổ i trong su t quá trình th c hi n ch ươ ng trình. M ng đạ i di n cho d li u h n h p g m nhi u h ng m c riêng l t ươ ng t . Ví d : danh sách các tên, b ng các thành ph trên th ế gi i cùng v i nhi t độ hi n t i c a các chúng, ho c các giao d ch hàng tháng c a m t tài kho n ngân hàng. Con tr (pointer) đơ n gi n là đị a ch c a m t đố i t ượ ng trong b nh . Thông th ườ ng, các đố i t ượ ng có th đượ c truy xu t trong hai cách: tr c ti ế p b i tên đạ i di n ho c gián ti ế p thông qua con tr . Các bi ế n con tr đượ c đị nh ngh ĩ a tr t i các đố i t ượ ng c a m t ki u c th sao cho khi con tr h y thì vùng nh đố i t ượ ng chi ế m gi đượ c thu h i. Các con tr th ườ ng đượ c dùng cho vi c t o ra các đố i t ượ ng độ ng trong th i gian th c thi ch ươ ng trình. Không gi ng nh ư các đố i t ượ ng bình th ườ ng (toàn c c và c c b ) đượ c c p phát l ư u tr trên runtime stack, m t đố i t ượ ng độ ng đượ c c p phát vùng nh t vùng l ư u tr khác đượ c g i là heap . Các đố i t ượ ng không tuân theo các lu t ph m vi thông th ườ ng. Ph m vi c a chúng đượ c đ i u khi n rõ ràng b i l p trình viên. Tham chi ế u (reference) cung c p m t tên t ượ ng tr ư ng khác g i là bi t hi u (alias) cho m t đố i t ượ ng. Truy xu t m t đố i t ượ ng thông qua m t tham chi ế u gi ng nh ư là truy xu t thông qua tên g c c a nó. Tham chi ế u nâng cao tính h u d ng c a các con tr và s ti n l i c a vi c truy xu t tr c ti ế p các đố i t ượ ng. Chúng đượ c s d
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 16

Chuong_05 - Chng 5 Mng con tr tham chiu Chng ny gii thiu v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online