Chuong_06 - Chng 6. Lp trnh hng i tng Chng ny gii thiu nhng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 6. L p trình h ướ ng đố i t ượ ng Ch ươ ng này gi i thi u nh ng khái ni m c ơ b n trong l p trình h ướ ng đố i t ượ ng. Các khái ni m c ơ b n nh ư l p, đố i t ượ ng, thu c tính, ph ươ ng th c, thông đ i p, và quan h c a chúng s đượ c th o lu n trong ph n này. Thêm vào đ ó là s trình bày c a nh ng đặ c đ i m quan tr ng trong l p trình h ướ ng đố i t ượ ng nh ư tính bao gói, tính th a k ế , tính đ a hình,. . nh m giúp ng ườ i h c có cái nhìn t ng quát v l p trình h ướ ng đố i t ượ ng. 6.1. Gi i thi u H ướ ng đố i t ượ ng (object orientation) cung c p m t ki u m i để xây d ng ph n m m. Trong ki u m i này, các đố i t ượ ng (object) và các l p (class) là nh ng kh i xây d ng trong khi các ph ươ ng th c (method), thông đ i p (message), và s th a k ế (inheritance) cung c p các c ơ ch ế ch y ế u. L p trình h ướ ng đố i t ượ ng (OOP- Object-Oriented Programming) là m t cách t ư duy m i, ti ế p c n h ướ ng đố i t ượ ng để gi i quy ế t v n đề b ng máy tính. Thu t ng OOP ngày càng tr nên thông d ng trong l ĩ nh v c công ngh thông tin. Khái ni m 6.1 L p trình h ướ ng đố i t ượ ng (OOP) là m t ph ươ ng pháp thi ế t k ế và phát tri n ph n m m d a trên ki ế n trúc l p và đố i t ượ ng. N ế u b n ch ư a bao gi s d ng m t ngôn ng OOP thì tr ướ c tiên b n nên n m v ng các khái ni m c a OOP h ơ n là vi ế t các ch ươ ng trình. B n c n hi u đượ c đố i t ượ ng (object) là gì, l p (class) là gì, chúng có quan h v i nhau nh ư th ế nào, và làm th ế nào để các đố i t ượ ng trao đổ i thông đ i p (message) v i nhau, vâng vâng. OOP là t p h p các k thu t quan tr ng mà có th dùng để làm cho vi c tri n khai ch ươ ng trình hi u qu h ơ n. Quá trình ti ế n hóa c a OOP nh ư sau: ± L p trình tuy ế n tính ± L p trình có c u trúc ± S tr u t ượ ng hóa d li u ± L p trình h ướ ng đố i t ượ ng Ch ươ ng 6: L p trình h ướ ng đố i t ượ 76
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6.2. Tr u t ượ ng hóa (Abstraction) Tr u t ượ ng hóa là m t k thu t ch trình bày nh ng các đặ c đ i m c n thi ế t c a v n đề mà không trình bày nh ng chi ti ế t c th hay nh ng l i gi i thích ph c t p c a v n đề đ ó. Hay nói khác h ơ n nó là m t k thu t t
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell University (Engineering School).

Page1 / 12

Chuong_06 - Chng 6. Lp trnh hng i tng Chng ny gii thiu nhng...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online