Chuong_07 - Chng 7 Lp Chng ny gii thiu cu trc lp C nh ngha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ươ ng 7: L p 92 Ch ươ ng 7. L p Ch ươ ng này gi i thi u c u trúc l p C++ để đị nh ngh ĩ a các ki u d li u m i. M t ki u d li u m i g m hai thành ph n nh ư sau: Đặ c t c th cho các đố i t ượ ng c a ki u. T p các thao tác để th c thi các đố i t ượ ng. Ngoài các thao tác đ ã đượ c ch đị nh thì không có thao tác nào khác có th đ i u khi n đố i t ượ ng. V m t này chúng ta th ườ ng nói r ng các thao tác mô t ki u, ngh ĩ a là chúng quy ế t đị nh cái gì có th và cái gì không th x y ra trên các đố i t ượ ng. C ũ ng v i cùng lý do này, các ki u d li u thích h p nh ư th ế đượ c g i là ki u d li u tr u t ượ ng (abstract data type) - tr u t ượ ng b i vì s đặ c t bên trong c a đố i t ượ ng đượ c n đ i t các thao tác mà không thu c ki u. M t đị nh ngh ĩ a l p g m hai ph n: ph n đầ u và ph n thân. Ph n đầ u l p ch đị nh tên l p và các l p c ơ s (base class). (L p c ơ s có liên quan đế n l p d n xu t và đượ c th o lu n trong ch ươ ng 8). Ph n thân l p đị nh ngh ĩ a các thành viên l p . Hai lo i thành viên đượ c h tr : D li u thành viên (member data) có cú pháp c a đị nh ngh ĩ a bi ế n và ch đị nh các đạ i di n cho các đố i t ượ ng c a l p. Hàm thành viên (member function) có cú pháp c a khai báo hàm và ch đị nh các thao tác c a l p (c ũ ng đượ c g i là các giao di n c a l p). C++ s d ng thu t ng d li u thành viên và hàm thành viên thay cho thu c tính và ph ươ ng th c nên k t đ ây chúng ta s d ng d ng hai thu t ng này để đặ c t các l p và các đố i t ượ ng. Các thành viên l p đượ c li t kê vào m t trong ba lo i quy n truy xu t khác nhau: Các thành viên chung (public) có th đượ c truy xu t b i t t c các thành ph n s d ng l p. Các thành viên riêng (private) ch có th đượ c truy xu t b i các thành viên l p. Các thành viên đượ c b o v (protected) ch có th đượ c truy xu t b i các thành viên l p và các thành viên c a m t l p d n xu t. Ki
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Chuong_07 - Chng 7 Lp Chng ny gii thiu cu trc lp C nh ngha...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online