Chuong_08 - Chng 8 Ti nh ngha Chng ny tho lun v ti nh ngha...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 8. Tái đị nh ngh ĩ a Ch ươ ng này th o lu n v tái đị nh ngh ĩ a hàm và toán t trong C++. Thu t ng tái đị nh ngh ĩ a (overloading) ngh ĩ a là ‘cung c p nhi u đị nh ngh ĩ a’. Tái đị nh ngh ĩ a hàm liên quan đế n vi c đị nh ngh ĩ a các hàm riêng bi t chia s cùng tên, m i hàm có m t d u hi u duy nh t. Tái đị nh ngh ĩ a hàm thích h p cho: Đị nh ngh ĩ a các hàm v b n ch t là làm cùng công vi c nh ư ng thao tác trên các ki u d li u khác nhau. Cung c p các giao di n t i cùng hàm. Tái đị nh ngh ĩ a hàm (function overloading) là m t ti n l i trong l p trình. Gi ng nh ư các hàm, các toán t nh n các toán h ng (các đố i s ) và tr v m t giá tr . Ph n l n các toán t C++ có s n đ ã đượ c tái đị nh ngh ĩ a r i. Ví d , toán t + có th đượ c s d ng để c ng hai s nguyên, hai s th c, ho c hai đị a ch . Vì th ế , nó có nhi u đị nh ngh ĩ a khác nhau. Các đị nh ngh ĩ a xây d ng s n cho các toán t đượ c gi i h n trên nh ng ki u có s n. Các đị nh ngh ĩ a thêm vào có th đượ c cung c p b i các l p trình viên sao cho chúng c ũ ng có th thao tác trên các ki u ng ườ i dùng đị nh ngh ĩ a. M i đị nh ngh ĩ a thêm vào đượ c cài đặ t b i m t hàm. Tái đị nh ngh ĩ a các toán t s đượ c minh h a b ng cách s d ng m t s l p đơ n gi n. Chúng ta s th o lu n các qui lu t chuy n ki u có th đượ c s d ng nh ư th ế nào để rút g n nhu c u cho nhi u tái đị nh ngh ĩ a c a cùng toán t . Chúng ta s trình bày các ví d c a tái đị nh ngh ĩ a m t s toán t ph bi ế n g m << và >> cho xu t nh p, [] và () cho các l p ch a, và các toán t con tr . Chúng ta c ũ ng s th o lu n vi c kh i t o và gán t độ ng, t m quan tr ng c a vi c cài đặ t chính xác chúng trong các l p s d ng các thành viên d li u đượ c c p phát độ ng. Không gi ng nh ư các hàm và các toán t , các l p không th đượ c tái đị nh ngh ĩ a; m i l p ph i có m t tên duy nh t. Tuy nhiên, nh ư chúng ta s th y trong ch ươ ng 8, các l p có th đượ c s a đổ i và m r ng thông qua kh n ă ng th a k ế (inheritance).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 01/18/2012 for the course INFORMATIK 2011 taught by Professor Phanthuongcang during the Winter '11 term at Cornell.

Page1 / 24

Chuong_08 - Chng 8 Ti nh ngha Chng ny tho lun v ti nh ngha...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online