Chuong_09 - Chng 9. Tha k Trong thc t hu ht cc lp c th k...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng 9. Th a k ế Trong th c t ế h u h ế t các l p có th k ế th a t các l p có tr ướ c mà không c n đị nh ngh ĩ a l i m i hoàn toàn. Ví d xem xét m t l p đượ c đặ t tên là RecFile đạ i di n cho m t t p tin g m nhi u m u tin và m t l p khác đượ c đặ t tên là SortedRecFile đạ i di n cho m t t p tin g m nhi u m u tin đượ c s p x ế p. Hai l p này có th có nhi u đ i m chung. Ví d , chúng có th có các thành viên hàm gi ng nhau nh ư là Insert, Delete, và Find, c ũ ng nh ư là thành viên d li u gi ng nhau. SortedRecFile là m t phiên b n đặ c bi t c a RecFile v i thu c tính các m u tin c a nó đượ c t ch c theo th t đượ c thêm vào. Vì th ế h u h ế t các hàm thành viên trong c hai l p là gi ng nhau trong khi m t vài hàm mà ph thu c vào y ế u t t p tin đượ c s p x ế p thì có th khác nhau. Ví d , hàm Find có th là khác trong l p SortedRecFile b i vì nó có th nh vào y ế u t thu n l i là t p tin đượ c s p để th c hi n tìm ki ế m nh phân thay vì tìm tuy ế n tính nh ư hàm Find c a l p RecFile. V i các thu c tính đượ c chia s c a hai l p này thì vi c đị nh ngh ĩ a chúng m t cách độ c l p là r t dài dòng. Rõ ràng đ i u này d n t i vi c ph i sao chép l i mã đ áng k . Mã không ch m t th i gian lâu h ơ n để vi ế t nó mà còn khó có th đượ c b o trì h ơ n: m t thay đổ i t i b t k thu c tính chia s nào có th ph i đượ c s a đổ i t i c hai l p. L p trình h ướ ng đố i t ượ ng cung c p m t k thu t thu n l i g i là th a k ế để gi i quy ế t v n đề này. V i th a k ế thì m t l p có th th a k ế nh ng thu c tính c a m t l p đ ã có tr ướ c. Chúng ta có th s d ng th a k ế để đị nh ngh ĩ a nh ng thay đổ i c a m t l p mà không c n đị nh ngh ĩ a l i l p m i t đầ u. Các thu c tính chia s ch đượ c đị nh ngh ĩ a m t l n và đượ c s d ng l i khi c n. Trong C++ th a k ế đượ c h tr b i các l p d n xu t (derived class).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 20

Chuong_09 - Chng 9. Tha k Trong thc t hu ht cc lp c th k...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online