CHUONG1 - L THUYT C BN V QUY HOCH TUYN TNH CHNG I L THUYT C...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUY T C Ơ B N V QUY HO CH TUY N TÍNH 5 CH ƯƠ NG I LÝ THUY T C Ơ B N V QUY HO CH TUY N TÍNH Ch ươ ng này trình bày cách xây d ng mô hình quy ho ch tuy ế n tính c a nh ng bài toán d ng đơ n gi n. Đ ây là nh ng ki ế n th c quan tr ng để xây d ng mô hình cho nh ng bài toán ph c t p h ơ n trong th c t ế sau này. Các khái ni m v ‘’ l i’’ đ u c trình bày để làm c ơ s cho ph ươ ng pháp hình h c gi i quy ho ch tuy ế n tính. M t ví d m đầ u đượ c trình bày m t cách tr c quan để làm rõ khái ni m v ph ươ ng án t i ư u c a quy ho ch tuy ế n tính. N i dung chi ti ế t c a ch ươ ng bao g m : I- GI I THI U BÀI TOÁN QUY HO CH TUY N TÍNH 1- Bài toán v n đầ u t ư 2- Bài toán l p k ế ho ch s n xu t 3- Bài toán v n t i II- QUY HO CH TUY N TÍNH T NG QUÁT VÀ CHÍNH T C 1- Quy ho ch tuy ế n tính t ng quát 2- Quy ho ch tuy ế n tính d ng chính t c 3- Ph ươ ng án III- ĐẶ C Đ I M C A T P H P CÁC PH ƯƠ NG ÁN 1- Khái ni m l i và tính ch t 2- Đặ c đ i m c a t p các ph ươ ng án 3- Ph ươ ng pháp hình h c IV- M T VÍ D M ĐẦ U V- D U HI U T I Ư U 1- Ma tr n c ơ s - Ph ươ ng án c ơ s - Suy bi ế n 2- D u hi u t i ư u
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
LÝ THUY T C Ơ B N V QUY HO CH TUY N TÍNH 6 CH ƯƠ NG I LÝ THUY T C Ơ B N V QUY HO CH TUY N TÍNH I- GI I THI U BÀI TOÁN QUY HO CH TUY N TÍNH Có th t m đị nh ngh ĩ a quy ho ch tuy ế n tính là l ĩ nh v c toán h c nghiên c u các bài toán t i ư u mà hàm m c tiêu (v n đề đượ c quan tâm) và các ràng bu c ( đ i u ki n c a bài toán) đề u là hàm và các ph ươ ng trình ho c b t ph ươ ng trình tuy ế n tính. Đ ây ch là m t đị nh ngh ĩ a m ơ h , bài toán quy ho ch tuy ế n tính s đượ c xác đị nh rõ ràng h ơ n thông qua các ví d . Các b ướ c nghiên c u và ng d ng m t bài toán quy ho ch tuy ế n tính đ i n hình là nh ư sau : a- Xác đị nh v n đề c n gi i quy ế t, thu th p d li u. b- L p mô hình toán h c. c- Xây d ng các thu t toán để gi i bài toán đ ã mô hình hoá b ng ngôn ng thu n l i cho vi c l p trình cho máy tính.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 28

CHUONG1 - L THUYT C BN V QUY HOCH TUYN TNH CHNG I L THUYT C...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online