Chuong1_DSP1 - Chng I Chng 1 GII THIU X L TN HIU S Chng ny...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng I - 1 - Ch ươ ng 1 GI I THI U X LÝ TÍN HI U S Ch ươ ng này nêu t ng quát các v n đề liên quan đế n môn h c. N i dung chính ch ươ ng này là: - Gi i thích các khái ni m nh ư : “Tín hi u”, “Tín hi u s ”, “X lý tín hi u”, “X lý tín hi u s ”... - Các khâu c ơ b n trong h th ng x lý tín hi u s - Nêu m t s ng d ng c a x lý tín hi u s - So sánh x lý t ươ ng t và x lý s - Gi i thích khái ni m “T n s - Các b ướ c c ơ b n chuy n đổ i tín hi u t t ươ ng t sang s - Các b ướ c có b n chuy n đổ i tín hi u t s sang t ươ ng t 1.1 TÍN HI U, H TH NG và X LÝ TÍN HI U Để hi u “X lý tín hi u” là gì, ta s tìm hi u ý ngh ĩ a c a t ng t . Tín hi u(signal) dùng để ch m t đạ i l ượ ng v t lý mang tin t c. V m t toán h c, ta có th mô t tín hi u nh ư là m t hàm theo bi ế n th i gian, không gian hay các bi ế n độ c l p khác. Ch ng h n nh ư , hàm: 2 () 20 x tt = mô t tín hi u bi ế n thiên theo bi ế n th i gian t. Hay m t ví d khác, hàm: 2 (, ) 3 5 sxy x x y y =+ + mô t tín hi u là hàm theo hai bi ế n độ c l p x và y, trong đ ó x và y bi u di n cho hai t a độ không gian trong m t ph ng. Hai tín hi u trong ví d trên thu c v l p tín hi u có th đượ c bi u di n chính xác b ng hàm theo bi ế n độ c l p. Tuy nhiên, trong th c t ế , các m i quan h gi a các đạ i l ượ ng v t lý và các bi ế n độ c l p th ườ ng r t ph c t p nên không th bi u di n tín hi u nh ư trong hai ví d v a nêu trên. Hình 1.1 Ví d tín hi u ti ế ng nói L y ví d tín hi u ti ế ng nói- đ ó là s bi ế n thiên c a áp su t không khí theo th i gian. Ch ng h n khi ta phát âm t “away”, d ng sóng c a t đ ó đượ c bi u di n trên hình 1.1. M t ví d khác là tín hi u đ i n tâm đồ (ECG)- cung c p cho bác s ĩ nh ng tin t c v tình tr ng tim c a b nh nhân, hay là tín hi u đ i n não đồ (EEG) cung c p tin t c v ho t độ ng c a não. Các tín hi u ti ế ng nói, ECG, EEG là các ví d v tín hi u mang tin có th bi u di n là hàm theo bi ế n th i gian. Th c t ế có nh ng tín hi u là hàm theo nhi u bi ế n độ c l p. Ví d nh ư tín
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng I - 2 - hi u nh (image)- là s thay đổ i c a c ườ ng độ ánh sáng theo không gian, có th xem là hàm
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

Chuong1_DSP1 - Chng I Chng 1 GII THIU X L TN HIU S Chng ny...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online