{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chuong1_uni - CHNG I GII THIU V S BIN DCH Ni dung chnh my...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH ƯƠ NG I GI I THI U V S BIÊN D CH N i dung chính: Để máy tính có th hi u và th c thi m t ch ươ ng trình đượ c vi ế t b ng ngôn ng c p cao, ta c n ph i có m t trình biên d ch th c hi n vi c chuy n đổ i ch ươ ng trình đ ó sang ch ươ ng trình d ng ngôn ng đ ích. Ch ươ ng này trình bày m t cách t ng quan v c u trúc c a m t trình biên d ch và m i liên h gi a nó v i các thành ph n khác - “h hàng” c a nó - nh ư b ti n x lý, b t i và so n th o liên k ế t,v.v. C u trúc c a trình biên d ch đượ c mô t trong ch ươ ng là m t c u trúc m c quan ni m bao g m các giai đ o n: Phân tích t v ng, Phân tích cú pháp, Phân tích ng ngh ĩ a, Sinh mã trung gian, T i ư u mã và Sinh mã đ ích. M c tiêu c n đạ t: Sau khi h c xong ch ươ ng này, sinh viên ph i n m đượ c m t cách t ng quan v nhi m v c a các thành ph n c a m t trình biên d ch, m i liên h gi a các thành ph n đ ó và môi tr ườ ng n ơ i trình biên d ch th c hi n công vi c c a nó. Tài li u tham kh o: [1] Trình Biên D ch - Phan Th T ươ i (Tr ườ ng Ð i h c k thu t Tp.HCM) - NXB Giáo d c, 1998. [2] Compilers : Principles, Technique and Tools - Alfred V.Aho, Jeffrey D.Ullman - Addison - Wesley Publishing Company, 1986. [3] Compiler Design – Reinhard Wilhelm, Dieter Maurer - Addison - Wesley Publishing Company, 1996. I. TRÌNH BIÊN D CH Nói m t cách đơ n gi n, trình biên d ch là m t ch ươ ng trình làm nhi m v đọ c m t ch ươ ng trình đượ c vi ế t b ng m t ngôn ng - ngôn ng ngu n (source language) - r i d ch nó thành m t ch ươ ng trình t ươ ng đươ ng m t ngôn ng khác - ngôn ng đ ích (target languague). M t ph n quan tr ng trong quá trình d ch là ghi nh n l i các l i có trong ch ươ ng trình ngu n để thông báo l i cho ng ườ i vi ế t ch ươ ng trình. Trình biên d ch Ch ươ ng trình đ ích Ch ươ ng trình ngu n Hình 1.1 - M t trình biên d ch 1. Mô hình phân tích - t ng h p c a m t trình biên d ch Ch ươ ng trình d ch th ườ ng bao g m hai quá trình : phân tích và t ng h p - Phân tích đặ c t trung gian - T ng h p ch ươ ng trình đ ích 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình ngu n Đặ c t trung gian T ng h p Phân tích Ch ươ ng trình đ ích Hình 1.2 - Mô hình phân tích - t ng h p Trong quá trình phân tích ch ươ ng trình ngu n s đượ c phân rã thành m t c u trúc phân c p, th ườ ng là d
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

chuong1_uni - CHNG I GII THIU V S BIN DCH Ni dung chnh my...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online